Search form

KINṘEŪKÖ 16

Söklöre Nö Lā-al Hē Kōra, Tatān Tö Apiram

1Ngaich Kōrah ök kikōnyö kūön Ishār, ök kikōnyö kūön Kōhat, ök kikōnyö kūön Lēvī, nö holten Tatān, Apirām inrē, nak kikōnyö kūön Ēliāp, Ôn inrē ök kikōnyö kūön Pēlĕt, yik kikōnyö kūön Rūpön, nö kē tarik; 2Chōholre cha-a ngaich nö i kūö Môsös, nö holre tö yik rīkre kūön Israĕl, nëtòng taneui anāi mākūö yik ṙôngö tarik, nö havëtö yip tö-eūnyu tarik nö i chūök inmūlö: 3Hamūlöre cha-a ngaich nö lā-alkūö Môsös, Āròn inrē, ngaich ngö ṙô tö cha, Yahhen nan nā-aṅ hakôngenre, yĕh meuk vē ṙôngö tarik nö töhet nö ṙòkhöre, in cha an nā-aṅ hapōilöre lātulöng tö vē ṙôngö aṅ im Mā Tēv, 4Ngaich hē Môsös nö hāngö e, afukngöre ngaich anga-aṅ nö fāt hakkūö: 5Ngaich vë-ekūö Kōrah anga-aṅ yik ṙôngö yik hol ò inrē, nö ngö ṙô, Ip peuheū an min ngam Mā Tēv nö hameuktö yip tarik re, ane inrē hameuktö yip töhet, ngaich hōten cha min Anga-aṅ nö yihtöre nö haröhtöre nö in Ò: anga-aṅ min öp katöllö Ò nö hōtu min tö Ò nö yihtöre nö haröhtöre nö in Ò. 6Ngö inlahen yin; Kōrah, ṙòkhöre yip hol ò inrē, kē nup chūök finöngö lōpān yin; 7Chaplö aṅ u tö lōpān huṙöich i kūö ngam Mā Tēv: ngaich anga-aṅ min tarik öp katöllö ngam Mā Tēv, anga-aṅ min töhet: yahhen yin yī-ö hakôngenre kikōnyö kūön Lēvī: 8Ngaich ngö ṙô Môsös tö Kōrah, Hangihtöre yin, yī-ö kikōnyö kūön Lēvī: 9Töng kūöṅnen öng nö in yīö, tö ngam Tēv Israĕl nö haköhngen yīö nö ṙā-ang i yip ṙôngö Israĕl, nö kēten yīö öi röhta in ò; öi la-evṙen el inrūkui ngam Mā Tēv, sökhak inrē i kūö yip ṙôngö tarik öi meukṙen cha; 10Ngaich anga-aṅ nö kēten meh öm röhta, ṙòkhöre inrē yip makalaha meh kikōnyö kūön Lēvī hol meh, ngaich hòng yī-ö inrē lukkenre öi hòṅ kūönṙô? 11Lökten meh, ṙòkhöre inrē yip hol meh öi hamūlöre lā-alkūö ngam Mā Tēv; asuh ang Āròn inrē nö lahā-al kūö yīö hiṙeūtkôre tö ò?

12Ngaich Môsös nö tīnngö mahavëken Tatān Apirām inrē, nak kikōnyö kūön Ēliāp, ngaich ngö ṙô cha-a, hö-ö an hòṅ yihtöre. 13Tökūöṅnen öng nö in meh öm kēnyen ih ṙā-ang ip panam töhëmö aṅkūö tö aṅteh hönī inrē, öm kumpaha ih el tönyaṅlnyi, ngaich hòṅ vī-ilre më-eṅ mākūö ih? 14Hö-ö man yih rēhĕn kēten ih ip panam töhëmö aṅkūö tö aṅten hönī inrē, ötrēhĕn öm kētö amin ih tö taṙeūḵ panô-òn vāin inrē, hòṅ pëôknyö mat vē tarik ömeh? Hö-ö an hòṅ yihtöre.

15Ngaich ang Môsös nö līn, ngaich ngö ṙô tö ngam Mā Tēv, Uh man hōḵ tö nup tökētu tö cha: öt hĕng nòng kahë chin tö köttö in cha, ötrēhĕn öich hĕng tak hachök tö cha. 16Ngaich ngö ṙô Môsös tö Kōhar, I kūö ngam Mā Tēv pömchö ṙòkhöre inrē yip ṙôngö tarik, më-eṅ, cha-a inrē Āròn inrē huṙöich: 17Kö kēḵ nup chūök lōpān re yī-ö chaplö aṅ u tö lōpān ngaich kö kētö u nö i kūö ngam Mā Tēv; nëtòng taneui anāi chūök lōpān, kö kumtö chūök lōpān re më-eṅ, tö Āròn. 18Ngaich kö kē chūök lōpān re yik tarik, chaplö aṅ u ngaich tö tameūyö, ngaich chaplö lōpān inrē nö i kui u, ngaich söklöre cha-a nö i inkūp ök rūkui manūlö nö holten Môsös, Āròn inrē. 19Ngaich Kōrah inrē nö hamūl yip ṙôngö tarik nö ṙòkhöre nö lā-al cha ik inkūp rūkui manūlö: ngaich meūkö ök kanôlö ngam Mā Tēv tö yik ṙôngö tarik nö ṙòkhöre.

20Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, Āròn inrē, nö ngö ṙô, 21Haköhngenre nan tö vē ṙôngö tarik, hòṅ Chu keuheūngen cha öich öt rô-òtutī. 22Ngaich cha-a nö afukngöre nö fāthakkūö, ngaich ngö ṙô, Ō Tēv, Tēv, ma-alaha taṙòkhöre tarik, ṙòkngöre chūök lanīnö Öm min i vē ṙôngö tarik yĕn hĕng tak öp tököölöfālen? 23Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 24Vë-ekūö yip ṙôngö tarik, ngö ṙô, Kē-ĕngre yin ṙā-ang i chīṙö ngam inrūkui Kōrah, Tatān, Apirām inrē.

25Chōholre ngaich Môsös ngaich chuh in Tatān in Apirām inrē; tömrit ò inrē yik mā i Israĕl. 26Ngaich vë-ekūö yik ṙôngö tarik anga-aṅ, nö ngö ṙô, Vë-ekūö yīö chin, kē-ĕngre yin tö në rūkui vē tötlöök tarik, ane inrē un lūölka nup chehen cha, hòṅ yīö öt ṙāpngö i nup tökööl cha. 27Lökten cha nö kē-ĕngre nö ṙā-ang ip rūkui Kōrah, Tatān, Apirām inrē, nö keuheūtngöre lā-a; kunyī-inyre ngaich Tatān, Apirām inrē, ngaich sökhaka nö i inkūp ök rūkui cha, tö yik pīhö cha, tö yik kikōnyö kūön cha, tö yik kūön cha inrē. 28Ngaich ngö ṙô Môsös, Ihih yin min akahalōn tö ngam Mā Tēv nö tīnten chu la-ëvṙen tö në nö ṙòkhöre; tön rö-ö chin kanahanglōnre la-ëvṙen tö u. 29Yē vē tarik nö kinpaha tö töha-eh kinpaha taṙòkhöre tarik, hēk inrē yē cha nö chöhka tö tösā chinöhkö taṙòkhöre tarik; ngaich rö-ö chū-ö tö tīntu tö ngam Mā Tēv. 30Yē ngam Mā Tēv pöri nö vīten tufömngöre, ngam tumlat inrē nö luvā-anykūöre, nö mīkten cha inrē, nö holre tö nup taṙòkhöre chehen cha, nö chuh lā taṙeūḵ cha-a nöng aṅ nö el chūök tökapah; ngaich yī-ö min akaha elmat tö vē tarik nö tömināich tö ngam Mā Tēv.

31Ngaich hē ò nö keuheūtö ṙô tö në ṙô, ngaich ngam tumlat elröön cha nö lavëköiny kūö, öt tapta nö in höö: 32Luvā-anykūöre ngaich ngam tumlat, ngaich ngeūkten cha, tö yik aṅ patī cha, ṙòkhöre yik tarik aṅ in Kōrah ṙòkhöre inrē nup chehen cha. 33Ngaich cha-a nö chuh lā taṙeūḵ el chūök tökapah nöng aṅ, ṙòkhöre inrē nup chehen cha: hamöptökūöre inrē ngaich ngam tumlat nö i kui cha, aṅ in yik manūlö tarik cha-a ngaich nö tötkôlò. 34Ngaich ṙòkhöre yik aṅ Israĕl nö falngöre yik mahavīlen cha, i inyôṙö ṙô cha: pò cha nö ngö ṙô, Hòṅ hī öt ngeūktu tö ngam tumlat. 35Ngaich ök tameūyö nö teung ṙamā-ang im Mā Tēv, ngaich haṙāpngö yik tö nëtòng taneui anāi tarik kamëtö lôpān.

Chūökkūö Tameūyö

36Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, 37Vë-ekūö Ēlīasör öp kikōnyö kūön ap kūönṙô Āròn, hòṅ ò nö kē nup chūök lōpān, nö ṙā-ang im chūök u nö ökngö ngaich pirātkūö ngam tameūyö më-eṅ umuaṅ; tön töhet nun. 38Minë chūök lōpān yik tarik tö ngaich nö kapah kūö tökööl re, hökngen u pöichö nö römö nö mitāk nö innyatkui öp tahāklö: tön tökētu nun tö cha nö i kūö ngam Mā Tēv, lökten nun nö töhet: ngaich anū-ö min nö minkahngö nö i yip kūön Israĕl. 39Ngaich ök kūönṙô Ēliasör nö kē nuk chūök lōpān mās, nuk kahëtö yik töhaṙāpi; römö u cha-a ngaich nö ranupkui ngam tahāklö: 40Nö inköpkölōn yik kūön Israĕl, hòṅ yip aṅ tahëng, yip töt lamökngörit Āròn, nö öt haröhtöre nö föng lōpān nö i kūö ngam Mā Tēv; hòṅ ò nö öt sā Kōrah, tö yik hol inrē: sā ṙô ngam Mā Tēv nö vë-ekūö ò nö lökten in Môsös. 41Im huṙöich pöri yik ṙôngö kūön Israĕl nö ṙòkhöre nö uyëken Môsös Āròn inrē, nö ngö ṙô, Fëli yik tarik ngam Mā Tēv tö nā.

Hayööken Tarīk Ang Āṙòn

42Ngaich hē yik ṙôngö tarik nö hamūlöre nö la-alkūö Môsös Āròn inrē, ngaich hatīönkö ök rūkui manūlö cha-a: ngaich meuk ök taṙul nö hanyattö kui e, ngaich ngam kanôlò ngam Mā Tēv nö meūkö. 43Ngaich yihtöre nā Môsös nā Āròn nö i kūö ök rūkui manūlö. 44Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 45Kē-ĕngre man ṙā-ang i ngih ṙôngö tarik, hòṅ Chu keuheūtngen cha öt rô-òtu tī. Ngaich cha-a nö afukngöre nö fāthakkūö. 46Ngaich ngö ṙô Môsös tö Āròn, Kē ngam chūök lōpān re man, chaplö aṅ e tö tameūyö aṅ i minë el ngam tahāklö, chaplö aṅ e inrē tö lōpān, ngaich kētö e ka-eūyen im ṙôngö tarik, ngaich vī inlām tökööl cha: tön ngaich ök lanīnö nö ṙā-ang im Mā Tēv: ngaich an ngam lanëlngö nö rĕhtenre. 47Ngaich kē ang Āròn nö sā ṙô Môsös, ngaich faltöre nö ellōn ök manūlö; ngaich faltöre nö ellōn nö rĕhtenre nö i yik tarik: chaplö lōpān anga-aṅ, ngaich vī inlām tökööl yik tarik. 48Ngaich sökhaka anga-aṅ nö ihôi yik tökapah tö yik tö-aṅ inrē; ngaich asöki röön ngam lanëlngö. 49Ngaich cha-a yik tökapah tökūö ngam lanëlngö nö fën sīön köny sātòng, nö hol tö yik tökapah nö kūö inlahen Kōrah. 50Ngaich havantöre Āròn nö in Môsös nö ik inkūp ök rūkui manūlö: ngaich sökngöröönre ök lanëlngö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index