Search form

KINṘEŪKÖ 17

Ök Tinkung Āròn

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngaich kētö tinkung cha, kö kö hĕng i mitī-i patī yöng cha, ṙòkhöre yip mākūö cha nö i mitī-i nup patī yöng cha, nët sīön nòng tinkung: kö kūich minë-eny yip tarik i nup tinkung cha. 3Kūich minë-eny Āròn më-eṅ ip tinkung Lēvī: pòn kö kahĕng nòng tinkung min nö hĕng tak yip mākūö mitī-i yik yöng cha. 4Ngaich më-eṅ min hulalngö u el ap rūkui manūlö i kūö ngam minkahngö kanô-en, i chūök hā kô-en höö kūö. 5Ngaich min, öp katöllö Chu min tarik, môlnyi chūök ṙòng tinkung ò min: ngaich Chū-ö min vīten yip kūön Israĕl nö ṙāngöre nö uyëḵ, tö nup uyëkö cha nö lā-al kūö meh. 6Ngaich Môsös nö vë-ekūö yik kūön Israĕl, ngaich ṙòkhöre yik mākūö cha nö kētö nuk tinkung nö in ò, kö hĕng nòng tinkung ngòh töhĕng tak mā, sā mitī-i nup patī yöng cha, nët sīön nòng nup tinkun: i nup tinkung cha inrē ök tinkung Āròn. 7Ngaich Môsös nö haṙōlngö nuk tinkung nö i kūö ngam Mā Tēv nö el rūkui minkahngö kanô-en. 8Ngaich im huṙöich, kuhēthötre Môsös nö el ök rūkui minkahngö kanô-en; ngaich meuk ök tinkungs Āròn ök aṅ patī Lēvī nö môlnyi chūök ṙòng, sīöpnyi chūök ṙòng inrē, ruknyi kūö ngaich nuk pūl, ngaich ṙôngu tö tököiny almön. 9Ngaich Môsös nö kēnyö nuk tinkung nö ṙòkhöre mī-i yik kūön Israĕl nö ṙòkhöre nö ṙā-ang i kūö ngam Mā Tēv: meuk cha-a ngaich, ngaich kö kēḵ tinkung re yik tarik. 10Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Ṙātö ngam tinkung Āròn hēk nö i kūö ngam minkahngö kanô-en, nö ṙātu minkahngö yip kūön Israĕl nö ahôngö chöngö; hòṅ meh keuheūten tī tö ngam unyëḵa tö cha nö lā-al kūö meh, hòṅ cha nö öt kapah. 11Ngati tī ngaich ang Môsös: sā inchöngten ò tö ngam Mā Tēv, ngati tī anga-aṅ.

12Ngaich yik kūön Israĕl nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, Yĕh meuk, lëlngö in, ṙòkhöre in öt kôlò. 13Ṙòkhöre yip min nö kapah yip yamih nö haröhtöre, nö im inrūkui ngam Mā Tēv: ṙòkngöre vah öi īhö min lëlngö?

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index