Search form

KINṘEŪKÖ 18

La-en Yik Kūönṙô Tö Yik Lēvi

1Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Āròn, Keun tökööl ngam töhet chūök man tö yip kikōnyö kūön meh, holkūöre min tö yip aṅ patī ap yöng meh: keun tökööl re yī-ö öi kūönṙô inrē. 2Më-eṅ tö yip kikōnyö kūön meh öi holkūöre, yip mak-alaha meh min inrē, miyöngö Lēvī, öp miyöngö öp yöng meh kikōnyö, kēten cha nö röhta nö in meh, hòṅ cha nö mūlta nö in meh, meukṙen meh inrē: më-eṅ pöri tö yip kikōnyö kūön meh hol meh min nö i kūö ngam rūkui minkahngö kanô-en. 3Ngaich cha-a min nö hayōmö meh, höng uh pöri cha-a nö haröhtöre nö i minë chūökṙen ngam töhet chūök, im tahāklö inrē, hòṅ cha nö öt kapah, ötrēhĕn cha-a ötrēhĕn yī-ö. 4Ngaich hamūltu cha-a min nö in meh, ngaich hayōm ngam rūkui manūlö, nup vahīṙen ngam rūkui inrē nö ṙòkhöre: öt yihtöre inrē öp aṅ tahëng min nö röhta nö in yīö. 5Ngaich yī-ö min hayōm ngam töhet chūök, tö ngam tahāklö inrē: hòn öt hēk öp tanāinyö nö i kui yip kūön Israĕl. 6Yĕh meuk, tö chu, öich ngaich kē yip mak alaha yīö yip Lēvī nö ṙā-ang i yip kūön Israĕl: inlōntö meh yip, nö kētu nö i ngam Mā Tēv, nö i nup vahīṙen rūkui manūlö. 7Ngaich më-eṅ tö yip kūön meh kikōnyö inrē nö hol meh öi haköp ngam chūök kūönṙô min i nup tökeuheūttöre im tahāklö, in u inrē nup lā ël ngam ranangkūö; meukṙen yī-ö min inrē: kē-ĕkūö yīö chin tö ngam chūök kūönṙô nö sā inlōnti mineukṙen: öp aṅ tahëng yamihtöre nö röhta kumpahaivah mīnö.

Mīnchöö-ö Yip Mikūönö Kūòṅṙô

8Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Āròn, Yĕh meuk, tö Chu, Öich kē-ĕkūö meh tö inyōmö nup tö hatāilöng tökētu nö in Chu, ṙòkhöre nup tö ahetlöng aṅ i yip kūön Israĕl, in meh tī Chin tö u nö kūö meh tö hachāmö kui, i yip kikōnyö kūön meh inrē, nö sā lumnööṙö cha nö örheūheu. 9Më-eṅ meh an angū-ö min nö aṅ i nup tölngö töhet, töṙālöng nö i kūö tameūyö: ṙòkhöre nup kahëtö cha, ṙòkhöre nyā-aṅ kahëtö cha, ṙòkhöre inrē kahëtö cha kūö tökööl cha, ṙòkhöre inrē kahëtö cha kūö fālen cha, nup tī cha min nö in cha, tölngö töhet min nö in meh i yip kikōnyö kūön meh inrē. 10Sā kūö re më-eṅ nyā-aṅ u nö tölngö töhet: nyā-aṅ u min yip kikōnyö: töhet min angū-ö nö in meh. 11Më-eṅ meh an angū-ö; ngam kahëtö cha inlōnti tö hatāilöng, ṙòkhöre inrē yip kūön Israĕl tökuvāyö kinëti: kētö u Chin in meh, in yip kikōnyö kūön meh, in yip kikōnyö kūön meh, in yip kikānö kūön meh inrē hol meh, nö lumnööṙö örheūheu: ṙòkhöre yip töt mūmu el patī meh nyā-aṅ e min. 12Ṙòkhöre nup tölngö tölöök tavī-i, ṙòkhöre inrē nup tölngö tölöök ṙòng angkūr, sāiny inrē, nup lanòh lòng u kahëtö cha nö i ngam Mā Tēv, in meh tī chin kētö u. 13Nup lanòhlòng chōn nö ṙòkhöre i panam cha, nup kahëtö cha nö i ngam Mā Tēv, më-eṅ meh min anū-ö; ṙòkhöre yip töt mūmu el patī meh nyā-aṅ u min. 14Ṙòkhöre nup tökētu i Israĕl nö më-eṅ meh min. 15Ṙòkhöre nup lamöknyö el chūök kanūönö, nup alaha, kahëtö cha nö i ngam Mā Tēv, hĕng höre tarik töṙeūla inrē, min nö më-eṅ meh: öp lanòh pöri tarik havaha tö meh nö ṙāyu, nup lanòh inrē aṅ i nup töhet töṙeūla havānö tö meh nö ṙāyu. 16Nup töhavāntö tö meh nö ṙāyu löktökūö töhĕng chumngëṅtö ṙētī, sā öp tölngö ṙāi ò tö lōn meh, ṙāi tö rupīö (chantī) tö taneui siköl sā siköl ngam töhet chūök, tösā nup tönët anāi kērah. 17Nup lanòh pöri kōiny nuā, hēk lanòh sīnp, hēk lanòh pököre un havānö tö meh nö ṙāyu; töhet nun anū-ö: kicheny nup mahām u min më-eṅ el ngam tahāklö, ngaich föng nup tösangöö u min më-eṅ nö tökētu lökten i kūö tameūyö, nö tötahūsa nö im Mā Tēv. 18Më-eṅ meh min nup alaha u tö ngam elngòh tökuvāilöng tö ngam takeun lahāmö inrē, më-eṅ meh min angū-ö. 19Ṙòkhöre nup tö hatāilöng tökētu aṅ i nup töhet, nup kahëtö yip kūön Israĕl nö i ngam Mā Tēv, kētö u chin ngaich in meh, in yip kikōnyö kūön meh, in yip kikānö kūön meh inrē in meh, nö lumnööṙö meh örheūheu: sāl an kinlēḵngô nö tö-örheūheu nö in meh i kūö ngam Mā Tēv in yip kūön meh inrē nö in meh. 20Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Āròn, Hö-ö man më-eṅ in cha amīnu tö taṙeūḵ, ötrēhĕn öm minchööḵövö in cha: Chū-ö Chin minchööḵö meh amin meh inrē i yip kūön Israĕl.

Mīnchöö-ö Yip Mikūönö Lēvi

21In yip kūön Lēvī, yĕh meuk, ngaich chin kētö nup töhĕng i tösöm in Israĕl nö amin ò, nö invahlö nup mineukṙen tö cha nö kūönkūö, nö i vahīṙen ngam rūkui manūlö. 22Ngaich töngamuhangen yik kūön Israĕl nö öt yih nö röhta nö im rūkui manūlö, hòn öt keun tökööl cha-a, ngaich kapah. 23Më Lēvī pöri töla-evṙen i vahīṙen ngam rūkui manūlö, ngaich keun tökööl re cha-a min: chöngö an min angū-ö nö örheūheu i tumkölchap cha, in yip kūön Israĕl inrē nö öt amīnu cha-a. 24Pò nup töhĕng i tösöm aṅ in yip kūön Israĕl, nup kahëtö cha nö i ngam Mā Tēv tö hatāilöngö, kētu nup anū-ö tö chu nö amin yip Lēvī, lökten chin ngö ṙô tö cha, Öt amīnu yip min cha-a nö in yip kūön Israĕl.

Kahë Tö Yik Kūön Lēvi

25Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö yip kūön Môsös, nö ngö ṙô, 26Hēk inrē më-eṅ vë-ekūö yip kūön Lēvī, ngö ṙô, tö cha, Yē yīö kētö töhĕng i tösöm in yip kūön Israĕl nup kahëtö Chu in yīö aṅ in cha nö amin yīö, ngaich yī-ö min kētö tö hatāilöng tökētu aṅ in u nö im Mā Tēv, hĕng i tösöm i nup tösöm. 27Ngaich nup kahëtö yīö min tö hatāilöng nö kaheuktu nö in yīö, nö sāre öre nö sāiny nö aṅ ngam chūök sanông sāiny, ane inrē sā tanööḵlö öp kinrān vāin. 28Ngatī yī-ö inrē kētö tö hatāilöng tökētu im Mā Tēv nup töhĕng i tösöm in yīö nö ṙòkhöre, nup taneūngen yīö in yip kūön Israĕl; ngaich kētö nup aṅ in u min yī-ö im Mā Tēv nö löö in Āròn öp kūönṙô nö tö hatāilöng nö tökētu. 29I nup inlōntö yīö nö ṙòkhöre kētö töhataīlöng yī-ö min tökētu nö im Mā Tēv, nup tölngö tölöök in u, nup aṅ in u töngaich nö ahetlöngö. 30Lökten meh min ngö ṙô tö cha, Yē yīö hatāilö nup tölngö tökôlò aṅ in u, ngaich kaheuktu min anū-ö nö in yip Lēvī nö ṙanūölö ṙôken aṅ sanông sāiny, ane inrē ṙanūölö ṙôken aṅ kinrān vāin. 31Keuheūt chūökre yī-ö min nyā-aṅ u, yī-ö tö yip aṅ patī yīö: tön raneushö yīö nun nö ṙënngen la-en yīö el ngam rūkui manūlö. 32Ngaich rö-ö yī-ö min keun tökööl tö pôkūö e, yē yīö hatāilö nup tölngö tökôlò aṅ in u: ngaich yī-ö min öt hachōichngö nup töhet aṅ in yip kūön Israĕl, hòṅ yīö öt kapah.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index