Search form

KINṘEŪKÖ 19

Tīsum Alāha Ap Tangāṅv Kan Nūā

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, Āròn inrē nö ngö ṙô, 2Angū-ö ön ngih chöngö aṅ im chöngö ngam hachöngten ngam Mā Tēv, nö ngö ṙô, Vë-ekūö yip kūön Israĕl,hòṅ cha nö hĕng nòng kahëti nö in meh tö tangāṅv kan kūön nuā töt pitōtu, öp töt chanôichu alaha, ane inrē öp töt hakeunlöng tö kaneun inröl. 3Ngaich yī-ö kēten ò min in Ēliasör öp kūönṙô, ngaich anga-aṅ min nö kēnyen ò lā uk ngam elyöngö, ngaich hĕng tak min ṙamatnyö likeun ò nö i kūö ò. 4Ngaich öp kūönṙô min Ēliasör nö aṅtī tö kuntī re nö kēḵ mahām ip mahām ò, ngaich kicheny tö öp mahām ò nö lā kūö ngam rūkui manūlö sat heuh tī: 5Ngaich hĕng tak min famöngngö ngam kan kūön nuā nö i kūö ò; föngi min tö ò öp uk ò, alaha ò, mahām ò, hol töp sôḵ ò inrē: 6Ngaich ngam kūönṙô min nö kēḵ chōn sītör hissòp, laturë inrē ngaich kavalhöt u nö ellōn kūö ngam töhūkūö tameūyö ngam kan kūön nuā. 7Ngaich ngam kūönṙô min nö söich nup inyut re, vōk alaha re min inrē anga-aṅ nö el mak, ngaich unôich anga-aṅ min nö kuhēthöre nö im elyöngö, ngaich ngam kūönṙô min nö kuvīö söl harap. 8Ngaich anga-aṅ öp famöngngen ò min nö söich inyut re nö el mak, ngaich kuvīö min söl harap. 9Ngaich öp tarik öp töt kuvīö min nö hamūl nup tisum ngam kan kūön nuā, ngaich ṙātö u nö lā uk ngam elyöngö in öp tölöök chūök, ngaich in e min angū-ö nö halīniṙen tö yip ṙôngö kūön Israĕl nö mak inrēvngöre: tökētu an angū-ö kūö tökööl. 10Ngaich anga-aṅ öp mahamūl nup tisum öp kan kūön nuā, nö söich inyut re min, ngaich kuvīö söl harap: ngaich angū-ö min in yip kūön Israĕl tö öp aṅ tahëng mi-iyöng in cha nö chöngö tö-örheūheu.

Līnūölkö Alāha Kupah

11Ngòh lamūölkö alaha kupah öp töng sitih tarik, kuvīö min anga-aṅ nö sat kumkam: 12Ahetlöre min anga-aṅ im linūöyö sakāmö, ngaich in sinātö sakāmö anga-aṅ min nö öt kuvīö: yĕn öt ha-etlöre pöri anga-aṅ im linūöyö sakāmö, ngaich anga-aṅ min im sinātö sakāmö nö tökuvīö. 13Öp töng lamūölkö alaha kupah töng sitih tarik öp tökapah, ngaich rö-ö nö ahetlöre, hachōichngö ngam inrūkui ngam Mā Tēv anga-aṅ: ngaich anga-aṅ min nö rökiṙen nö ṙā-ang in Israĕl: pò ngam mak inrēvngö nö öt kichenytu nö i kui ò, tökuvīö an min anga-aṅ, ṙòngmö in ò min ngam kinvīöṙö ò.

14Ngih ön kinvīöṙö, yē ngòh tarik nö kapah nö el rūkui: öp kumhëthötre nö el ngam rūkui, öp töng mī-el ngam rūkui inrē, sat sumkam min nö kuvīö. 15Ṙòkhöre nup chūökṙen töluvë-akkūi, nup töt inkūpu tö tököp nö i kui u, nö kuvīö. 16Öp töng lamūölkö öp töfëli nö el kahôyö, hēk inrē öp lamūölkö alaha kupah, hēk tangëḵ kupah, hēk anūlö, kuvīö min anga-aṅ sat sumkam. 17Ngaich kūö öp tökuvīö min cha-a nö kēḵ i nup tisum öp töföngö tökētu kūö tökööl, ngaich asëlöng min öp töhëm mak nö el öp tanīöyö. 18Ngaich öp töt kuvīö min tarik nö kēḵ hissòp, sumtö e ngaich nö el mak, ngaich kichënyö e nö i kui öp rūkui, i kui nup chūökṙen inrē nö ṙòkhöre, i kui yip tarik inrē mu-umuh, i kui ò inrē, öp lamūölkö tangëḵ, lamūölkö töfëli, lamūölkö kupah, hēk lamūölkö anūlö: 19Ngaich ngam töt kuvīö tarik min im linūöi sumkam, sinat sumkam inrē, nö kicheny kui ngam tökuvīö: ngaich im sinat sumkam anga-aṅ min nö ahetlen ò; ngaich anga-aṅ min nö söich hilā re, vōk inrē, ngaich öt kuvīö min söl harap. 20Ngaich öp tarik pöri min öp tökuvīö, nö ötha-etlöre, anga-aṅ min tarik törökiṙen nö ip manūlö, pò ò nö hachōichngö ngam inrūkui ngam Mā Tēv: öt kichenytu inrē ngam mak inrēvngö nö i kui ò: tökuvīö an anga-aṅ. 21Ngaich angū-ö min nö in cha nö chöngö töt chanūhuvṙen: ngaich anga-aṅ ngam lamūölkö ngam mak inrēvngö min nö kuvīö söl harap. 22Ngaich öp töng lūölka min tö ngam tökuvīö tarik nö kuvīö min; ane inrē öp tarik lamūölkö e min nö kuvīö söl harap.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index