Search form

KINṘEŪKÖ 20

Falngen I Kātēs

(Man 17.1-7)

1Ngaich yik kūön Israĕl, keuheūtlöre yip ṙôngö tarik, nö yihtöre nö el nyaṅlnyi nö i Sin im raneh chingëṅt: iyöng i Kātēs inrē yik tarik; umuh inrē Miriöm nö kapah umuh inrē nö lāpi. 2Ngaich öt māku yik ṙôngö tarik nö umuh: hamūlöre cha-a ngaich nö lā-alkūö Môsös Āròn inrē. 3Ngaich yik tarik nö lā-alkūö Môsös, ngaich vë-ekūö ò nö ngö ṙô, Kapah in öre ngaich i lōn ngam Tēv hē yip hol ih nö i kūö ngam Mā Tēv nö kapah! 4Kūöyòh an kētö vē aṅ im Mā Tēv tömūl nö el ngih tönyaṅlyi nö pò ih hōḵtu kapah in e, īhö tö në chehen ih töṙeūla? 5Kūöyòh an inrē kēngen ih ṙā-ang Aikup, an kēten ih in ngih tötlöök chūök? Hö-ö an nö chūök kulöl, hēk anychīr, hēk angkūr hēk anār; öt rēhĕn nö mak tö-ôkö umuh. 6Ngaich Môsös Āròn inrē nö kiröönngöre nö ṙā-ang i yip ṙôngö tarik nö chuh ik inkūp ök rūkui manūlö, ngaich afukngöre cha-a nö fāthak kūö: ngaich ngam lanöökö ngam Mā Tēv nö meūkö tö cha. 7Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös nö ngö ṙô, 8Kēḵ ngam tinkung, hamūl yip ṙôngö tarik inrē, më-eṅ, ap mëm meh inrē Āròn, vë-ekūö ngam ihong nan i kūö cha; hòṅ e nö kētö ap in re mak; ngaich nā-aṅ min kēnyö mak in cha nö löknyö im ihong: hòṅ nā min kētö òk yip ṙôngö tarik tö nup töṙeūla chehen cha inrē. 9Kēḵ ök tinkung ngaich Môsös nö ṙā-ang i kui ngam Mā Tēv, sā tinöölô ò tö Ò.

10Ngaich Môsös nö hamūl yik tarik tömūl nö i kūö ök ihong, ngaich ngö ṙô tö cha, Hangihtöre, yī-ö ma-ahôngen chöngö; kēnyö mak yīö öi vöh ṙā-ang i ngòh ihong? 11Hanyāṅklö këlre ngaich ang Môsös, ngaich nët heuh tī nö foh ök ihong nö aṅtī tö ök tinkung re: pōyen ngaich ök mak nö hëmnyi, òk ngaich yik ṙôngö tarik, tö nuk töṙeūla chehen cha inrē. 12Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös Āròn inrē, kūö nā öt ṙātö ellōnre in Chu, an ahetlen Chu i kūö vē kūön Israĕl, lökten nan min öt kētö ngih manūlö in öp panam öp kahëtö Chu in cha. 13Në nun mak i Meripāh, kūö yik kūön Israĕl nö lā-alkūö ngam Mā Tēv, ngaich anga-aṅ nö hameuktöre nö töhet nö in cha.

Öthalöngtuṙen Yik Israĕl Nö Lökngö Ītöm Tök Rācha Re

14Ngaich ṙā-ang Kātes ang Môsös nö tīnngö ma-ahānga nö ik rācha aṅ Itöm, Ngö ṙô ap kahëm meh Israĕl, Akahalōn man tö nuk kanihngen ih nö ṙòkhöre nuk famuk in ih: 15Tö inlahen yik muvöhngö ih nö chuh Aikup, ngaich marô-òten īhö iyöng Aikup; ngaich yip aṅ Aikup nö öt lēken ih, tö yik muvöhngö ih inrē: 16Ngaich hē ih peuinyhökūö ngam Mā Tēv, ngaich hang ṙô ih Anga-aṅ, ngaich tīntö ma-ahānga hĕng tak, ngaich kēnyen ih ṙā-ang Aikup: yĕh meūkö ih ngaich i Kātes, ngih elpanam i manā-ang kūö kūöngö meh: 17Vë-ekūö meh chin halöngten ih lök el panô-òṅ sāiny, hēk panô-òṅ angkūr, öt rēhĕn min hōḵ òk angkūr, öt rēhĕn min hōḵ òk mak aṅ nup tö-ūlö mak: höng lök ngam tökiröng talöökö ngam rācha in min, öt rēhĕn in min hōḵ kānköre lā hāmö öt rēhĕn lā tavē, hanöngsaha ih chööḵngö ngam kūö panam meh. 18Ngaich ngö ṙô Itöm tö ò, Uh man lök in chu, hòṅ chu öt kumtö sanëtre kunyī-inyre lā-al meh. 19Ngaich yik kūön Israĕl nö ngö ṙô tö ò, Hòṅ kiröönngöre in lök im tökiröng talöökö: ngaich yē ih min òk mak meh chū-ö tö në töṙeūla chehen chu inrē, ngaich chū-ö min kētö ṙāi, halöngten chu höng lök muh në elröön chu, öt lahūölku tö yô-òv. 20Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Uh man tufunnyöre, Kunyī-inyre ngaich Itöm nö lā-al ò nö pōyen hol tö tarik, hol tö yöng kumlēḵ kël re inrē. 21Ngati inlahen Itöm nö sōḵ nö kētö talöökö Israĕl nö lök el kūöngö ò: lökten Israĕl nö havöökūöre nö ṙā-ang in ò.

Kapah Ngaich Ang Āròn

22Ṙā-ang Kātes cha-a ngaich nö kiröönngöre: sölta ngaich nö ik rung Hōr yik kūön Israĕl, nö ṙòkhöre yik ṙôngö tarik. 23Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös Āròn inrē nö ik rung Hōr, i kūöngö panam Itöm, nö ngö ṙô, 24Hamūltu an min Āròn nö in yip tarik re: pò ò min nö öt kuhēthötre nö im panam ngam kahëtö Chu ngaich in yip kūön Israĕl, pò nā ahôngen ṙô Chu, i nup mak Meripāh. 25Ngô-òṅ Āròn töp kikōnyö kūön ò inrē Ēliasör, ngôlen cha ip rung Hōr 26Ngaich luhnyö nuk inyut Āròn, ngaich hayutlen u ip kikōnyö kūön ò Ēliasör: ngaich Āròn min nö hamūltu nö in yip tarik re, ngaich kapah, min nö umuh. 27Ngaich Môsös nö asā tinöölôre tö ngam Mā Tēv: yônlö cha-a ngaich nö i kui ök rung Hōr nö meūkö tö yik ṙôngö tarik nö ṙòkhöre. 28Ngaich Môsös nö ṙòngngö nuk inyut Āròn nö ṙā-ang in ò, ngaich hayutlen ū nö in Ēliasör ök kikōnyö kūön ò; ngaich kapah Āròn nö umuh i kui ap rung: yônti ngaich Môsös, Ēliasör inrē nö ṙā-ang kui ap rung. 29Ngaich hē yik ṙôngö tarik nö ṙòkhöre nö meūkö Āròn nö kapah, lūöi anāi sakāmö cha-a ngaich nö peūinyö Āròn, ṙòkhöre yik aṅ patī Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index