Search form

KINṘEŪKÖ 21

Mīhòīṅ Tö Yik Aṅ Kanā-an

1Ngaich ök aṅ Kanā-an, ök rācha Arāt, ök mī-iyöng lā lòhngö, nö hang ineūkö yik aṅ Israĕl, nö yih nö löktö ip talöökö Atarim; kiyung ngaich kēḵ yik rēvre aṅ in cha nö töhakövö. 2Ngaich Israĕl nö chūöku ṙô nö kilēḵngôre nö im Mā Tēv, nö ngö ṙô, Yē Meh min kô-en kētö vē tarik nö eltī chu, ngaich chū-ö min ahatngö nup elpanam cha. 3Ngaich ngam Mā Tēv nö hang ṙô Israĕl, ngaich kēten yik aṅ Kanā-aṅ; ngaich keuheūtngörevah tī cha-a tö cha nuk elpanam cha inrē: ngaich kaheūkö minë-eny öp chūökö nö Hōrmāh.

Vī-mās Pēch

4Ngaich kiröönngöre cha-a nö ṙā-ang ip rung Hōr nö lök ip talöökö tö kū-ö tö öp mai Itöm, nö havī ap panam Itöm: ngaich yik tarik nö öt kalēḵngöre ellōn tökūö ngam talöökö. 5Lā-alkūö ngam Tēv ngaich yik tarik, lā-alkūö Môsös inrē nö ngö ṙô, Kūöyòh öi kēnyen ih ṙā-ang Aikup öi kapah el ngih tönyaṅlnyi? Tön rö-ö yih nö nyā-aṅvkūövö nö umuh, öt māku inrē nö umuh: ngaich īhö inrē sa-òkkūö tö ngih töt kôlò nyā-aṅkūö. 6Ngaich ngam Mā Tēv nö tīntö pēch tötameūyu kūö nö in yik tarik, kap yik tarik ngaich anū-ö; ngaich pōihangṙen yik tarik Israĕl nö kapah. 7Ngaich yihtöre yik tarik nö in Môsös, ngaich ngö ṙô, köölöfālen in ngaich pò ih chōichô lā-alkūö ngam Mā Tēv, lā-alkūö meh inrē; vë-ekūö ngam Mā Tēv man yēḵ, hòṅ Ò nö kēngö minë pēch nö ṙā-ang in ih. Vë-elkūi yik tarik ngaich ang Môsös. 8Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Vī pēch man tötameūyu kūö, sātlen ò i kui ap haṙah chōn: ngaich mīnö, öp töng kāpö, nö aṅ yĕn ngëichken ò. 9Ngaich Môsös nö vī ök mās pēch, sātlen ò ngaich nö i kui ök haṙah chōn: ngaich yē öp pēch nö kap tarik, ngaich yē ò nö hatīönkö ngam mās pēch, ngaich aṅ anga-aṅ.

Löktö Kui Rung Hōr Söl Ël Achaṙö Yip Aṅ Mô-āp

10Kiröönngöre ngaich yik kūön Israĕl, ngaich vītö chūökre nö i Ōpòt. 11Kiröönngöre cha-a ngaich nö ṙā-ang Ōpòt, ngaich vītö chūökre nö i Iye-apārim, el öp tönyaṅlnyi lā kūö Mô-āp, lā löklö ngam tavūöi. 12Ṙā-ang umuh cha-a ngaich nö kiröönngöre ngaich iyöngtöre nö el achāṙö Sāret. 13Ṙā-ang umuh cha-a nö kiröönngöre, ngaich iyöngtöre nö ip lā tahëng kaha Ārnòn, öp mī ël tönyaṅlnyi, lamöknyö kūöngö panam yik aṅ Amôr: pò Arnòn nö kūöngö Mô-ap, nö lā ṙat Mô-āp tö yip aṅ Amôr. 14Lökten an nö ngö ineuka nö i mat līpöre kinyūngö tö ngam Mā Tēv,

Vahep el sufah,

Nup achārö Arnòn

15Öp paneūti nup achāṙö

Tö kū-ö tö elyöngö yip aṅ Ar,

Öp tö taptöre nö kūöngö

Mô-ap.

16Ngaich ṙeū-eung umuh cha-a nö kiröönngöre nö chuh Pīr: angū-ö ap tö-ūlö mak ap ṙô ngam Mā Tēv nö in Môsös, nö ngö ṙô, Hamūl yip tarik, hòṅ Chu kētö mak cha.

17Ngaich Israĕl nö tikök ngih

tinkökö:

Ō mak tö-ūlö, pöklöre man;

tikökhökūö e yin:

18Ngam mak, ahul yik mā,

Ngam ahul yik mākūö yik tarik,

Aṅtī tö kinchīṙö re, aṅtī tö

tinkung re inrē.

Kiröönngöre cha-a ngaich nö chuh Mattanah, nö ṙā-ang el ngam tönyaṅlnyi: 19Ṙeū-eung Mattanah inrē nö chuh Nahalī-ĕl: ṙeū-eung Nahalī-ĕl inrē nö chuh Pāmòt: 20Ṙeū-eung Pāmòt inrē nö chuh el achāṙö öp mi-i ël taṙeūḵ Mô-āp, nö chuh kui Piskā, öp töchônglö nö i kui öp tönyaṅlnyi.

Mihôiṅ Tö Rācha Sīhòn Tö Rācha Ôk Inrē

(Invan 2.26—3.11)

21Ngaich Israĕl nö tīnngö ma-ahānga nö in Sīhòn ök rācha yik aṅ Amôr, nö ngö ṙô, 22Halöngten chu man lök ël ngam panam meh: öt hōḵ in min kānkö el panô-òṅ sāiny, hēk el panô-òṅ angkūr: öt hōḵ in min òk mak aṅ nup tö-ūlö mak: höng lök el ngam tökiröng in min talöökö ngam rācha, hanöngsaha ih chööḵngö kūö panam meh. 23Ngaich Sīhòn nö öt halöngten Israĕl nö lök ip kūöngö panam ò: hamūl yik tarik re pöri Sīhòn nö ṙòkhöre ngaich kunyī-inyre nö lā-al nö el inchōn, yihtöre ngaich nö i Yāhas: ngaich kiyūngö Israĕl anga-aṅ. 24Aṅtī tö fël ngaich Israĕl nö fëlan, ngaich amīnu töp panam ò, löktökūö tahël Arnòn Amön söl Yappòk, sölta nö i yik kūön Ammön: pò ök kūöngö panam yik kūön Ammön nö ngëḵ. 25Keuheūtlöre tī ngaich Israĕl, nö kēḵ në elpanam: ngaich Israĕl nö iyöng el nup elpanam yik aṅ Amôr nö ṙòkhöre, i Hespòn, el nup kun elpanam inrē nö ṙòkhöre umuh. 26Pò Hespòn nö elpanam Sīhòn ök rācha yik aṅ Amôr, ök kumyung nö lā-al ök rācha aṅ Mô-ap, ngaich keuheūtlöre tī tö nuk panam ò nö ṙòkhöre, nö ṙā-ang eltī ò, sölngö nö i Arnòn. 27Lökten cha yip tö inchōḵovṙô nö ngö ṙô, Yihtöre yin i Hespòn, Hökngen ngam elpanam Sīhòn nö vīlöngö nö haköpi inrē: 28Pò öp tameūyö nö ngaich nö ṙā-ang Hespòn, Öp töhū ṙā-ang el panam Sīhòn: Ṙāpngö kūö öp nö ngaich tö Ar öp i Mō-ap, Yip mākūö lāmā tulöng i Arnòn. 29Aōla, më-eṅ Mō-ap! Öt kôlò man ngaich; Ō më-eṅ tarik Kēmos: kēnyö yip kūön re an kikōnyö nö sā töpāngö, yip kūön ò kikānö inrē nö im inkövö nö in Sīhòn rācha aṅ Amôr. 30Lirënyö cha in ngaich; lëlngö ök Hespòn nö söl i Tipòn ngaich īhö payāyi tī söl Nōfāh, öp tö sölngö nö i Metīpā.

31Ngatī inlahen Israĕl nö iyöng panam yik aṅ Amôr. 32Ngaich Môsös nö tīnngö mahayun nö i Yāsör, ngaich kēḵ nup elpanam umuh, ngaich ahōngö yik aṅ Amôr yik mu-umuh. 33Havöökūöre cha-a ngaich, ngaich chuh el ap talöökö Pāsān, ngaich ang Ôk ök rācha aṅ Pāsān nö kuyī-inyre nö lā-al cha, ṙòkhöre inrē yik tarik ò, nö kiyung nö i Etrēi. 34Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Um pa-ekūö: töm kēten ò Chin nö eltī meh, yip tarik ò inrē nö ṙòkhöre, töm panam ò inrē; ngaich sā tīre min më-eṅ tö Sīhòn tö ò, öp rācha aṅ Amôr, öp mi-īyöng Hespòn. 35Lökten cha nö fëlan tö yik kikōnyö kūön ò inrē, ṙòkhöre yik tarik ò inrē, hanöng saha töt hĕng tit tak nö ōtre nö in ò: ngaich cha-a nö amīnu tök panam ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index