Search form

KINṘEŪKÖ 22

Tīnngö Chamuh In Pēlām Ök Rācha Yik Môāp

1Ngaich kiröönngöre yik kūön Israĕl, ngaich iyöngtöre nö i nuk panam Mô-āp töṙā-akūö lā muh tö Yôtön i Yerikō. 2Ngaich ök kikōnyö kūön Sippōr ang Pēlak nö meuk nup tī Israĕl nö ṙòkhöre nö i yik aṅ Amôr. 3Ngaich Mô-āp nö pōyen pinhë-ekūö tö yik tarik, pò cha nö maṙôngö: kihngen inrē Mô-āp tökūö yik kūön Israĕl. 4Ngaich ngö ṙô Mô-āp tö yik mā aṅ Mītiā, Keuheūtngörevah tī ön min ngih ṙôngö tö vē mahavīlen hī, nö sā kūö nuā nö nyāngö kiyôp ngam töngāṅ. Ök kikōnyö ök kūön Sippōr ang Pēlak rācha mī-i Mô-āp hē e. 5Ngaich anga-aṅ nö tīnngö ma-ahānga nö in Pēlām ök kikōnyö kūön Pī-ōr nö i Pītōr, ök tö röhta nö ik tahël nö i panam yik kūön yik tarik ò, nö havëten ò, nö ngö ṙô, Yĕh meuk, ṙamā-ang Aikup yin vē tarik yamih: yĕh meuk, tööḵlö kūö ön ngih panam tö cha, ngaich cha-a inrē nö höngngöh nö lā-al chu. 6Tā-a lökten töngamuh, vë-ekūö meh chin, rūtngövah vē tarik; tön yāha kumlēḵ yin tö chu: lohten min öich mihôiṅ, hòṅ ih fëlö cha, hòṅ chu inrē ahōngen cha ṙā-ang kūö ngam panam: pò chu akahalōn tö öp töng hakôlöngṙô tö meh ngaich kôlò, ane inrē anga-aṅ öp törūtiṙen mgaich ök kôlò.

7Ngaich yik mā aṅ Mô-āp tö yik mā aṅ Mītiā nö kiröönngöre nö keuntö nuk raneushö milūönö nö eltī cha; yih cha-a ngaich nö in Pēlām, ngaich ṙônyö nuk ṙô Pēlak nö in ò. 8Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö cha, Ngöh yin ihih i ngih hatööm, hòṅ chu min kumtö ṙô in yīö hēk, sā ṙô ngam Mā Tēv min tö chu: ngaich yik mā aṅ Mô-ap nöng ngöh nö in Pēlām. 9Ngaich yih ngam Tēv, tahīntö Pēlam, ngaich ngö ṙô, Asuh aich vē tarik in meh? 10Ngaich ngö ṙô Pēlām tö ngam Tēv, tahīntö Pēlak yin ök kikōnyön kūön Sippōr rācha aṅ Mô-āp, nö in chu, nö ngö ṙô, 11Yĕh meuk, yip tarik ṙameū-eung Aikup, lipngö tī yip tökūö ngam tumlat: tā-a rūtngö vah cha min; löhten chin min mihôiṅ kiyung lā-al cha, ngaich ahōnyen cha. 12Ngaich ngö ṙô ngam Tēv tö Pēlām, Uh man rūtngö vah yip tarik tön tökôlò yip. 13Chōholre ngaich Pēlām im peūheu, ngaich ngö ṙô tö yik mā aṅ in Pēlak, ngaich yin chuh panam re: tön sōḵ an ngam Mā Tēv nö kētö inlöngten chu kiröönngöre in yīö. 14Chōholre ngaich yik mā aṅ Mô-āp, ngaich chuh in Pēlak cha-a, ngaich ngö ṙô, Sōḵ ap Pēlām nö yih nö hol ih.

15Hēk ang Pēlak nö ṙūhöl tum tak tahīnngöre tö yik mā, tömötlö minā-aṅ tö cha. 16Chalôḵ cha-a ngaich nö in Pēlām, ngaich ngö ṙô tö ò, Ngö ṙô ap Pēlak ap kikōnyö kūön Sippōr, Vë-ekūö meh chin, un hĕng ap lökngen meh öt yihtökūö in chu. 17Tön ṙūölen meh chin min i tökiröng minā-aṅ, öp tö sitih ṙô meh in chu kēkö kaha e chū-ö min: tā-a lökten, vë-ekūö meh chin, rūtngövah vē tarik. 18Ngaich Pēlām nö ngö ṙô nö sap ṙô yik tarik Pēlāk, Yē Pēlak öre nö kē-ĕkūö chu töp patī re nö tööḵlö tö rupīö humlum inrē ötkô chū-ö vāngngö röön tö ngam ṙô ngam Tēv chu ngam Mā Tēv, öich kūöṅnhöl hēk pōihöl. 19Vë-ekūö yīö chin lökten, ngöh yin ihih inrē ing hatööm, hòṅ chu akahalōn tö ṙanūölô ngam Mā Tēv min nö vë-ekūö chu. 20Ngaich yihtöre ngam Tēv nö in Pēlām tö hatööm, ngaich ngö ṙô tö ò, Yē vē tarik nö yih nö havëken meh, chōholre, kuṙòh in cha; höng ap ṙô chu pöri vë-ekūö meh, angū-ö la-en meh. 21Chōholre ngaich Pēlām tö peuheū, hanāmlö uk ök köttö re ngaich, ngaich kiröönngöre nö hol yik mā-aṅ Mô-āp.

Pēlām Tök Köttö Ò

22Ngaich līn ngam Tēv pò ò nö kiröönngöre: ngaich ök ma-ahānga aṅ im Mā Tēv nö harònglöre nö el talöökö nö lā-al ò. I uk ök köttö re anga-aṅ, hol ò inrē nak tarik ò tönët tak. 23Meuk ök ma-ahānga aṅ im Mā Tēv, ngam köttö, nö el taköökö nö sökhakaṙen, nyāṅkhaka ök sanët nö eltī ò: kānngöre ngaich ök köttö tö ngam talöökö, ngaich chuh el ngāṅṙö: foh ngam köttö ngaich ang Pēlām, nö havöötö kūö ò nö el ngam talöökö. 24Ngaich ök ma-ahānga aṅ im Mā Tēv nö sökhaka nö el ök talöökö tökilūhötre i hôi nuk panô-òṅ angkūr tö-ahëmlöng tö kinlōngö lā hih hĕng, lā hī-a hĕng. 25Meuk ök ma-ahānga ngam köttö aṅ im Mā Tēv, ngaich singtöre nö i kaha kinlōngö, ngaich tileuich tö kunröön Pēlām nö i kaha kinlōngö, ngaich hēk anga-aṅ nö fōhan. 26Ṙūöhöng re ngam ma-ahānga ngam Mā Tēv ngaich sökhaka nö el ök töcheūkti chūökö, i chūök töt talööku nö havöö lā hāmö hēk lā tavē. 27Meuk ök ma-ahānga aṅ im Mā Tēv ngam köttö, ngaich hulalngöre anga-aṅ nö el katòh Pēlām: hūlökūö tanāinyö ngaich Pēlām, foh ngam köttö ngaich anga-aṅ aṅtī tök tinkung re. 28Ngaich ngam Mā Tēv nö löpnyö kūö elvāng ngam köttö, ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö Pēlām, Suh ap tī chu in meh taheui töp lökten chu fōho tö meh ngaich öm lūöi heuh tī? 29Ngaich ngö ṙô Pēlām tö ngam köttö, Pò meh, miyëḵ tö chu: yik chin öre hòṅ sanëtu eltī, ngaich vah öre më-eṅ töngamuh kapah tö tī chu. 30Ngaich ngö ṙô ngam köttö tö Pēlām, Öt köttö meh öichu, öich tö-i-ūkö tö meh i ṙô-òtö nômö meh söl ing töngamuh? Hĕng heuh öich ṙung ngati tī tö meh? Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Hö-ö.

31Ngaich ngam Mā Tēv nö löpnyö kūö mat Pēlām ngaich meuk ök ma-ahānga anga-aṅ aṅ im Mā Tēv nö sökhaka nö el talöökö, nyāṅkhaka ök sanët nö eltī ò: sōntökūöre anga-aṅ ngaich, ngaich afukngöre nö fāthakkūö. 32Ngaich ngö ṙô tö ò ngam ma-ahānga ngam Mā Tēv, Kūöyòh öm foh ngam köttö re öm ngaich lūöi heuh tī? Yĕh meuk, yih chin lā-al meh, pò ngam talöökö meh nö ötlöök nö i kūö chu: 33Ngaich meūkö chu ngam köttö, ngaich lūöi heuh nö kānngöre nö i kūö chu: yĕn öt ngatī öre anga-aṅ nö kānngöre tö chu, tö ngāichövah man öre fëli tö chu, ngaich hayöölöngṙen nômö anga-aṅ. 34Ngaich ngö ṙô Pēlām tö ngam ma-ahānga aṅ im Mā Tēv, Ngaich chin köölöfālen; pò chu öt akahalōn tö meh öm lā-al chu sökhaka el talöökö: lökten, yē meh kunyāhalōn tö e, ngaich kô-òren chu-ö hēk havanrit re. 35Ngaich ngö ṙô ök ma-ahānga aṅ im Mā Tēv tö Pēlām, In më tarik man kuṙòh: höng ngam ṙô Chu pöri vë-ekūö meh angū-ö min ṙô meh. Lökten Pēlām nö ngaich nö kiröönngöre nö in yik mā-aṅ in Pēlak.

Ha-öinytu Yihi Pēlām Tö Pēlak

36Ngaich hē Pēlak nö ngaich nö hang tö Pēlām nö ngaich nö yih, kunyī-inyre ngaich anga-aṅ nö höngkūö ò nö elpanam i Mô-āp, ök i kūöngö Arnòn, ök lā manā-angkūö, kūö panam. 37Ngaich ngö ṙô Pēlak tö Pēlām, Röh öich tīnngö mahavëken meh öich kô-ò ṙô? Kūöyòh öm öt yih in chu? Kô-òngrit ṙöng öich ötkô ṙūölen meh i minā-aṅ? 38Ngaich ngö ṙô Pēlām tö Pēlak, Yĕh meuk, ngaich chin taichtökūö in meh: ngaich kanô-òvö hòng chū-ö ṙô tö yô-òv? Höng ṙô tö ngam ṙô chin min ngam töchaphötvö nö elvāng chu tö ngam Tēv. 39Ngaich kiröönngöre Pēlām nö hol Pēlak, yih cha-a ngaich nö i Kiryathūsot. 40Ngaich kētö kōiny nuā ang Pēlak nö tökētu sīṅp inrē, ngaich söömtu nö in Pēlām in yik mā inrē hol ò.

Raneh Ṙô Pēlām Nö Eūkö Mu-unòich

41Ngaich im peuheū, ang Pēlak nö ngô-òṅ Pēlām, ngaich hayihten ò nö ik tömarô-òl chūök chūök Pē-āl, ngaich löktökūö in e mat anga-aṅ nö meuk öp tölngö manā-angkūö ṙôkti yik tarik.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index