Search form

KINṘEŪKÖ 23

1Ngaich Pēlām nö ngö ṙô tö Pēlak, Sātö vahī-il man tö tahāklö ihih, ngaich sat nòng halēn tö kōiny nuā sat nòng inrē kōiny sīṅp. 2Ngaich Pēlak nö ngatī sā ṙô Pēlām; kētö tökētu ngaich Pēlak, Pēlām inrē nö kö kö i kui nuk tahāklö, hĕng nòng kōiny sīṅp inrē. 3Ngaich ngö ṙô Pēlām tö Pēlak, Söklöre man ranghö ngam töföngö tökētu, töich kiröönngöre chū-ö: lohten an ngam Mā Tēv min nö yih nö höngkūö chu: ngaich vë-eny nang meh min chū-ö tö nup töng hameuktö Ò nö in chu. Ngaich kiröönngöre anga-aṅ nö ip töt chōnu kui rung. 4Ngaich ngam Tēv nö höngkūö Pēlām; ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö ò, Ngaich chin sātö halēn tö tahāklö, ngaich inrē öich kētö tökētu hĕng nòng kōiny nuā hĕng nòng kōiny sīṅp inrē el töhĕng tahāklö. 5Ngaich ngam Mā Tēv nö chaphöt elvāng Pēlām tö ṙô nö ngö ṙô, Havantöre man in Pēlak, ngö ṙô pömchö. 6Havantöre ngaich anga-aṅ nö in ò, ngaich meūkö nö sökhak nö ranghö ök töföngö tökētu, anga-aṅ, ṙòkhöre inrē yik mā aṅ Mô-āp.

7Ngaich anga-aṅ nö kēḵ

inchōk-oṙô re, ngaich ngö ṙô,

Ṙā-ang Aram ang Pēlak nö

kēten chu.

Ṙā-ang i minë rôngö lā chuhöt

ngam rācha aṅ Mô-āp,

Tā-a rūtngövah Yāköp,

Ane inrē tā-a, harāinyngen

Israĕl.

8Sitih ṙô öich min rūtngövah,

ngam töt rūtiṙen tö ngam

Tēv?

Sitih inlahen öich min inrē

harāinyngö, ngam töt

harāinyi tö ngam Mā Tēv?

9Pò chu yih meūkan, löktökūö

i kui minë ihong,

Löktökūö minë rung chin

meūkan:

Yĕh meuk, tarik an nö töng

hĕngtöṙah,

Öt kaheuktu an min nö i

pumnāmö tarik.

10Chiāp tökô nö kaheuk

pinṙōngö Yāköp,

Hēk kaheuk öp finëntit Israĕl?

Hökngen chu kapah kinpaha

tö kinpaha tölöök.

Hökngen öp manāḵngen chu

inrē nö sā ò!

11Ngaich ngö ṙô Pēlak tö Pēlām, Sitih tī öm ngaich tö chu? Kēten meh chin yih öm rūtngövah më lā-al chu, ngaich, yĕh meuk, höng hakôlò cha më-eṅ. 12Ngaich ngö ṙô anga-aṅ nö sapṙô, Röh öich töhòṅ haṙēmngenre ṙô tö nup ṙô ngam Mā Tēv chahaphöt Ò nö elvāng chu?

Innëtö Ṙô Pēlām Nö Eūkö Mu-unòich

13Ngaich Pēlak nö ngö ṙô tö ò, Vë-ekūö meh chin, tā-a in chu ip tahëng chūökö, öm löktökūö in e mat meūkö cha; höng meuk öp manā-angkūö cha man min, öt kauheūtlöre mat pöri tö cha: löknyö in e ṙô pömchö rūtngövah cha. 14Ngaich anga-aṅ nö kēnyen ò nö ip töngāṅ i Sōfim i kui Piskā, ngaich sātö vahī-il tö tahāklö ngaich kētö kōiny nuā anga-aṅ hĕng nòng, hĕng nòng inrē kōiny sīṅp nö ël töhĕng tahāklö. 15Ngaich ngö ṙô anga-aṅ tö Pēlak, Sökhak man ihih ranghö ngam töföngö tökētu, i saha chu sin höngkūö ngam Mā Tēv umū-aṅ. 16Ngaich ngam Mā Tēv nö meukkūö Pēlām, ngaich chaphöt ṙô nö elvāng ò, nö ngö ṙô, Havantöre man in Pēlak ngaich ngö ṙô öm ṙô-òv. 17Yihtöre ngaich anga-aṅ nö in ò, yĕh meuk, sökhak anga-aṅ nö ranghö ök töföngö tökētu tö ò, in ò inrē yik mā aṅ Mô-āp. Ngaich ngö ṙô Pēlak tö ò, Suh ap ṙô ngam Mā Tēv?

18Kēḵ inchōḵoṙô re ngaich

anga-aṅ nö ngö ṙô.

Chōholre, Pēlak, hang inrē;

Hangihtöre tö ṙô chu, më-eṅ

kikōnyö kūön Sippōr:

19Rö-ö an ngam Tēv nö tarik,

nö töminyôinyaṅ;

Ötrēhĕn nö kūön tarik, nö

mahavöötö ellōnre:

Keuheūtô Anga-aṅ, ngaich yòh

öt kēken e hòng?

Hēk ṙô-òv Anga-aṅ, ngaich

öt hateungngö e hòng min?

20Yĕh meuk, teūngen chin tö

chöngö öich hōḵtu hakôlò:

Ngaich hakôlò Anga-aṅ, ötkô

chū-ö haṙī-ing e.

21Öt meuk tökööl anga-aṅ nö

in Yāköp,

Ötrēhĕn nö meuk töchōich nö

in Israĕl:

In ò An ngam Tēv ò ngam

Mā Tēv,

In cha öp ṙô rācha nö hūḵa.

22Ṙā-ang Aikup yin nö kēnyu

tö ngam Tēv;

Kumlē-ĕv an tö tösā kumlēḵ

hanchōn kōiny nuā.

23Kô-en takô an Yāköp nö

öt aṅhaṅv in tö milūönö,

Ötrēhĕn an Israĕl nö aṅhaṅv

in tö chanông alaha:

Eūka an min nö in Yāköp

in Israĕl inrē,

Nöng tī ngam Tēv!

24Yĕh meuk, chōholre an ngam

tarik nö sā kan lāyön,

Hachônglöre an inrē nö sā

lāyön:

Öt ṙōlngöre an min yĕn öt

keuheūtökūö nö kā ap pôḵre,

Òk mahām öp pôḵ re inrē.

25Ngaich Pēlak nö ngö ṙô tö Pēlām, Ötrēhĕn man rūtngövah cha, ötrēhĕn öm hakôlò cha. 26Sapṙô Pēlak pöri ang Pēlām nö ngö ṙô, Öt ngö ṙô öich tö meh, Ṙòkhöre nup ṙô ngam Mā Tēv, anū-ö la-en chu?

Līnūöyö Ṙô Pēlām Nö Eūkö Mu-unòich

27Ngaich ngö ṙô Pēlām, Tā-a, töich kēten meh ip tahëng chūökö; lohten min nö ṙanāmölōn ngam Tēv tö meh öm rūtngövah cha öm in e. 28Ngaich Pēlak nö kēngen Pēlām nö i kui Pī-ōr, öp tö chônghaka nö lā tulöng töp tönyaṅlnyi. 29Ngaich Pēlām nö ngö ṙô tö Pēlak, Vīlö tahāklö chu man sat, sat nòng halēn inrē tö kōiny kūön nuā. 30Ngaich Pēlak nö ngatī, sā ṙô Pēlām, kētö tökētu ngaich hĕng nòng kōiny nuā, hĕng kōiny sīnp inrē el töhĕng tahāklö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index