Search form

KINṘEŪKÖ 23:13

Innëtö Ṙô Pēlām Nö Eūkö Mu-unòich

13Ngaich Pēlak nö ngö ṙô tö ò, Vë-ekūö meh chin, tā-a in chu ip tahëng chūökö, öm löktökūö in e mat meūkö cha; höng meuk öp manā-angkūö cha man min, öt kauheūtlöre mat pöri tö cha: löknyö in e ṙô pömchö rūtngövah cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index