Search form

KINṘEŪKÖ 3

Kikōnyö Kūön Āròn

1Cha-a yin vē tumkölchap Āròn, Môsös inrē ik sakāmö hē ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös nö i kui rôngö Sīnai. 2Në inrē minë-eny yik kikōnyö kūön Āròn; Nātap, lanòh, Apīhū, Ēlīsör, Itamār inrē. 3Në nun minë-eny yik kikōnyö kūön Āròn, yik kūönṙô töhachāmö kui, yik töha-etlöng tö ò nö meukṙen i chūök Kūönṙô. 4Kapah Nātap, Apīhū inrē nö i kūö ngam Mā Tēv, hē cha nö kētö tameūyö tötohtöre nö i kūö ngam Mā Tēv el inchōnngö i Sināi, öt kūönu cha-a: ngaich Ēlīsör, Itamār inrē nö la-evṙen i chūök Kūönṙô nö i kūö Āròn ök yöng cha kikōnyö.

Kētu Yik Miyöngö Lēvi Nö Mameukṙen Yik Kūönṙô

5Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 6Kētöp miyöngö Lēvī nö röhta, asöklen cha i kūö Āròn öp Kūönṙô, hòṅ cha nö meukṙen ò. 7Ngaich cha-a min nö hayōm yip hayōmre anë inrē keuheūtlöre hayōm tö yip ṙôngö i kūö ngam rūkui manūlö, nö la-evṙen tö la-en ngam inrūkui. 8Ngaich cha-a min nö hayōm nup chehen ngam rūkui manūlö, ane inrē hayōm yip kūön Israĕl, nö la-evṙen tö la-en ngam inrūkui. 9Kētö yip kūön Lēvī më-eṅ in Āròn in yip kikōnyö kūön ò inrē: keuheūtlöre yip cha-a nö kētu nö in ò nö lumnökngen yip kūön Israĕl. 10Vīlen Āròn më-eṅ tö yip kikōnyö kūön ò inrē, ngaich cha-a min nö haköp tinrīkenre nö Kūönṙô: ngaich kumpahaivah min öp aṅ tahëng maharöhtöre.

11Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös nö ngö ṙô, 12Yĕh meūkö chu, öich kē vē Lēvī nö ṙā-ang in vē kūön Israĕl ṙënngen yip lanòh nö ṙòkhöre lamöpnyökūö chūök kanūönö nö i yip kūön Israĕl: Chū-ö Chu yin min vē Lēvī: 13Pòn Chū-ö nö ṙòkhöre yip lanòh; ik sakāmö hē Chu fël yik lanòh nö ṙòkhöre i panam Aikup, ahetlen cha Chū-ö nö ṙòkhöre yip lanòh in Israĕl, hĕnghöre tarik, töṙeūla inrē: Chū-ö Chu yip cha-a: Chū-ö Chin Mā Tēv.

Kaheūkö Yik Lēvi

14Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös nö el inchōn i Sināi nö ngö ṙô, 15Kaheuk yip kūön Lēvī i patī miyöngö cha, i mupīhö cha: ṙòkhöre yip kikōnyö töhĕng chumngëṅtö ṙēti söl i lā tulöng ṙô öm kaheūkö cha. 16Ngaich Môsös nö kaheūkö cha sā ṙô ngam Mā Tēv sā tinöölô ò. 17Vē yin kikōnyö kūön Lēvī kö i minë-eny cha; Kĕrsön, Kōhat, Mērāri inrē; 18Në nun minë-eny vē kikōnyö kūön Kĕrsön i mupīhö cha; Lipnī, Simēi inrē. 19Yip kikōnyö kūön Kōhat inrē i mupīhö cha; Amram, Isēhār inrē, Hepròn, Ussī-ĕl inrē. 20Yip kikōnyö kūön Mērārī inrē i mupīhö cha; Mahlī, Mūsī inrē. Cha-a yin vē mupīhö aṅ in Lēvī asā mitī-i yöng cha tö kikōnyö.

21Löknyö in Kĕrsön öp mupīhö aṅ in Lipnī, ane inrē mupīhö aṅ in Simēi: cha-a yin vē mupīhö lamöknyö in Kĕrsön. 22Cha-a yik tö kaheuklöng aṅ in cha, sā tumtak yik kikōnyö nö ṙòkhöre, löktökūö töhĕng chumngëṅtö ṙēti? Lā tulöng inrē, acha-a yip tö kaheuklöng aṅ in cha nö sat köny taneūyòng. 23Yip mupīhö lamöknyö in Kĕrsön lā rit öp rūkui min cha-a nö vītö chūök re nö lā sūng. 24Ēlī-asaf öp kikōnyö kūön Lā-ĕl mākūö patī yöng re tö kikōnyö lamökngörit in Kĕrsön. 25Yip kikōnyö kūön Kĕrsön, el rūkui manūlö, hayōm ngam inrūkui, tö ngam rūkui tö ngam kinṙul kui e, töm ranangkūö inkūp ngam rūkui manūlö. 26Nup tö kilölhak ranang ngam elmilūkö, ane inrē ranangkūö inkūp elmilūkö, ngam mī-ip inrūkui, ane inrē mī-ip tahāklö nö vinngö, tö nup tökuvaha e inrē mi-i nup la-en e.

27Löknyö in Kōhat inrē mupīhö aṅ in Amram, mupīhö inrē aṅ in Isēhār, mupīhö inrē aṅ in Hepròn, mupīhö inrē aṅ in Ussī-ĕl: cha-a yin vē mupīhö aṅ in Kōhat. 28Sā tum tak yip kikōnyö nö ṙòkhöre, löktökūö töhĕng chumngëṅtö ṙēti lā tulöng inrē, hëvhöre köny tafūölòng, mahayōm ngam töhet chūök. 29Vītö chūökre min yip kikōnyö kūön Kōhat nö i kaha ngam inrūkui lā lòhngö. 30Ēlīsafan öp kikōnyö kūön Ussī-ĕl min mākūö mitī-i yip yöng kikōnyö aṅ i mupīhö Kōhat. 31Ngam kasòng chöngö min hayōm cha, tö ngam mīs, tö ngam chūökrööntö manyaṅk, tö minë tahāklö, tö minë chūökṙen el ngam töhet chūök, chuöktī cha nö meukṙen, tö ngam ranang, ṙòkhöre nup mi-i la-en e inrē. 32Ngaich Ēlīsör min öp kikōnyö kūön öp Kūönṙô Āròn nö mākūö yip mākūö yip mākūö Lēvī, mameukken cha yip nö mahayōm ngam töhet chūök.

33Löklö in Mērārī öp mupīhö lamöklö in Mahlī, öp mupīhö inrē lamöklö in Mūsī; vē yin mupīhö aṅ in Mērāri. 34Cha-a yip tö kaheūkö nö ngaich aṅ in cha, sā tumtak yip kikōnyö nö ṙòkhöre, löktökūö tö hĕng chumngëṅtö ṙēti tulöng inrē, nö tafūöl köny nëtòng. 35Ngaich mākūö mitī-i yöng cha tö kikōnyö aṅ i mupīhö Mērārī ang Sūrī-ĕl kikōnyö kūön Apihēl: vitö chūökre min cha-a i kaha öp inrūkui lā kapā. 36Në nun tökētuṙen min nö hayōm yip kikōnyö kūön Mērāri, savaich ngam inrūkui, kāl ël e inrē, machööḵlö, löp inrē ṙòkhöre inrē nup chehetī, ṙòkhöre inrē nup töng la-evṙen nö in e; 37Nup machööḵlö ngam elmilūkö nö vinngö, tö nup löp u, tö nup tumnôkö, nup tökuvaha u inrē.

38Cha-a yip vamītö chūökre nö lā kūö ngam inrūkui nö lā chuhöt, i kūö ngam rūkui manūlö nö lā maneutlö ngam tavūöi, Môsös min, Āròn inrē tö yip kikōnyö kūön ò, nö hayōm ngam töhet chūök ngam hayōm yip kūön Israĕl; kumpaha min öp aṅ tahëng maharöhtöre. 39Ṙòkhöre yip tö kaheūkö aṅ in Lēvī, yip tö kaheūkö tö Môsös tö Āròn inrē i chöngö ngam Mā Tēv, i mupīhö cha, ṙòkhöre yip kikōnyö tö hĕng chumngëṅtö ṙēti tulöng inrē, nö nët anāi nët köiny.

Kē Chūök Lanòh Kikōnyö Yik Lēvi

40Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kaheuk yip lanòh kikōnyö nö ṙòkhöre kūön Israĕl löktö kūö tö hĕng chumngëṅtö ṙēti söl tulöng, kaheuk tūmö minë-eny cha inrē. 41Ngaich më-eṅ kē yip Lēvī nö Chū-ö Chu (Chū-ö Chin Mā Tēv) nö ṙënngen yip lanòh in yip kūön Israĕl nö ṙòkhöre; ane inrē nup nuā yip Lēvī nö ṙënngen nup lanòh kūön nuā Israĕl nö ṙòkhöre. 42Ngaich Môsös nö kaheuk yip lanòh kūön Israĕl nö ṙòkhöre, sā tinöölô ò tö ngam Mā Tēv. 43Ngaich ṙòkhöre yik lanòh kikōnyö sā tūmö minë-eny, löktö kūö tö hĕng chumngëntö ṙēti söl tulöng, cha-a yik tö kaheuklöng aṅ in cha, nö nët anāi nët köny nëtòng sat anāi lūöi.

44Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô. 45Kē yip Lēvī nö ṙënngen yip lanòh kūön Israĕl nö ṙòkhöre, tö nup nuā yip Lēvī inrē nö ṙënngen nup nuā cha; ngaich Chū-ö Chu min yip Lēvī, Chū-ö Chin Mā Tēv. 46Ngaich kūö yik tö ṙāḵlöng tö nëtòng sat anāi lūöi tak kūön Israĕl yip tö saṙaklöngkūö tö tum tak yip Lēvī. 47Kē siköl pömchö taneui (5 Mīlôhò Chāntī Rūpiö) i tö hĕng tak mākūö; sā öp siköl ngam töhet chūök kahë meh in cha: (nët anāi kērah ön ngih siköl nö hĕng). 48Ngaich më-eṅ min kētö öp rupīö kinṙūkòng cha öp ṙāi invānö cha nö in Āròn in yip kikōnyö kūön ò inrē. 49Ngaich Môsös nö kē ök rupīö nö ṙā-ang in cha yik sinṙaklökūö ṙāi invānö cha tö yip Lēvī: 50Nö ṙā-ang in yip lanòh Israĕl anga-aṅ nö kē nuk rupīö hĕng köny lūöyòng tafūöl anāi taneui siköl, sā siköl ngam töhet chūök: 51Ngaich Môsös nö kētö nuk rupīö invānö nö in Āròn, in yip kikōnyö kūön ò inrē, sā ṙô ngam Mā Tēv, sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index