Search form

KINṘEŪKÖ 4

La-en yik Lēvi Ṙamā-ang Mak Alaha Kōhat

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, Āròn inrē, nö ngö ṙô, 2Kē ṙôken yip kikōnyö kūön Kōhat nö ṙeū-eung in yip kikōnyö kūön Lēvī, i mupīhö cha i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, 3Löktö kūö tölūöi anāi samyeūheu ṙēti söl tulöng tölngö tö taneui anāi samyeūheu ṙēti, ṙòkhöre yip kamëhötre nö el kinyūngö, nö la-evṙen tö la-en ngam rūkui manūlö. 4Angū-ö ön ngih la-en yik kikōnyö kūön Kōhat nö el ngam rūkui manūlö, nö i minë chehen e tölngö töhet. 5Hē ngam elyöngö nö hòṅ kiröönngöre, kuhēthötre min Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē, ngaich cha-a min nö ṙòngtö öp ranupkui ngam rananglö, ngaich haṙungngö öp kasòng chöngö tö e: 6Kahultö kui e min inrē tö uk kapëông, ane inrē haṙĕh tö kui e tö hilā tölingūṅ mat nö ṙòkhöre, ane inrē kuṙōlhöt nup kaneun e. 7Ane inrē i kui ngam mīs nup töhet rôtī, haṙĕhtö öp hilā cha-a min tölingūṅ mat, ngaich töönglö nup töchilū pingāṅl ël e, tö nup lanòk, tö nup tökiröng töchilū pingāṅl, tö nup kōp nö insëṙö: ngaich nup tö iṙūhen rôtī nöng töönghak nö ël e: 8Ngaich cha-a min nö haṙĕhtö öp laturë hilā nö i kui u, ane inrē kahultö kui u tö uk kapëông ngaich kuṙōlhöt nup kaneun e. 9Ngaich cha-a min nö kē hilā tölingūṅ mat, ngaich haṙung ngam chūökrööntö manyaṅk eāṅvö, tö nup eāṅvö u, tö nup tanôp u, tö nup pingāṅl chūök öktit, ṙòkhöre nup chūök tavī-i inrē nup chūök tī cha nö la-evṙen nö in e. 10Ngaich cha-a min nö chaphöt e nup chūökṙen inrē nö ṙòkhöre nö el öp uk kapëông inṙung, ngaich töönglö e nö i nup kāl. 11Haṙĕhtö hilā cha-a inrē tölingūṅ mat nö i-kui öp humlum tahāklö, ngaich kahul tö kui e tö uk kapëông ngaich hakeunlö e nö i nup kaneun e: 12Ngaich cha-a min nö keuheūtlöre tī tö nup chūökṙen mameukṙen, nup chūökṙen nö meukṙen el ngam töhet chūök, ngaich chaphöt u nö el hilā tölingūṅ mat, ngaich haṙūngö u tö uk kapëông, ngaich töönglö u nö el ngam kāl: 13Ngaich cha-a min inrē nö kēngö nup tisum nö ṙā-ang im tahāklö, ngaich haṙĕhtö öp tököinyö nganāṅvö mat hilā i kui e: 14Ngaich i kui e tī cha-a min nö tööngngö nup chūökṙen, nup chūökṙen cha nö meukṙen, kunrālö, kinvòk alaha, sanël tameūyö, pēsön ṙòkhöre nup chūökṙen aṅ im tahāklö; ngaich cha-a min nö haṙĕhtö kui e tö uk kapëông, ngaich kuṙōlhöt kaneun e. 15Ngaich hē Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē nö keuheūten nö kahultö kui ngam töhet chūök, tö nup chehen ngam töhet chūök inrē nö ṙòkhöre, pò ngam elyöngö nö ngaich nö hòṅ kiröönngöre; keuheūthëṙen angū-ö yihtöre ngaich yip kūön Kōhat nö keūnö e: hö-ö pöri cha-a nö lūölkö nup töhet pòn sōtu nö kapah. Anū-ö nun në chehen el ngam rūkui manūlö kum yip kikōnyö kūön Kōhat.

16Në tavī-i eāṅvö, tö nup tötahūsa lōpān, tö nup tö iṙūhen nyā-aṅkūö tökētu, tö nup incham tavī-i, inyōmö ngam inrūkui nö keuheūtlöre, tö nup aṅ in e inrē nö ṙòkhöre, ngam töhet chūök, tö nup chehen e inrē hayōm Ēlīsör min öp kūönṙô kikōnyö kūön Āròn.

17Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, Āròn inrē, nö ngö ṙô, 18Un röökiṙen tö yīö ngam miyöngö mupīhö yip lamökngörit Kōhat, nö ṙā-ang in yip Lēvī: 19Ngö tī pöri tö cha, hòṅ cha nö aṅ, nö öt kapah, ip hē cha nö haröhtöre nö i nup tölngö töhet: kuhēthötre min Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē, ngaich halēnö cha nö ṙòkhöre i nup la-en ò i nup kum ò inrē: 20Uh pöri cha-a nö kuhēthötre nö ngëichkö nup töhet chehen pòrô nöng rahëichtaṙen, hòṅ cha nö öt kapah.

La-en Yik Lēvi Ṙamā-ang Mak Alaha Kĕrsön

21Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 22Kē ṙôken yip kikōnyö kūön Kĕrsön inrē, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö i mupīhö cha; 23Löktö kūö tö lūöi samyeūheu ṙēti tulöng inrē söl tö taneui anāi samyeūheu ṙēti ṙô më-eṅ kaheūkö cha; ṙòkhöre yip tö mūlhöt nö höng öp la-en, nö la-en tö la-en öp rūkui manūlö; 24Angū-ö ön ngih la-en yip mupīhö aṅ in Kĕrsön, nö la-evṙen, keun nup tö keūnö inrē: 25Keun nup ranangkūö ngam inrūkui min cha-a, tö ngam rūkui manūlö, töp uk e, öp uk kapeông inrē uk e lamātulöng tö e, tö nup ranangkūö inkūp ngam rūkui manūlö; 26Tö nup ranang öp elmilūkö, tö nup ranangkūö inkūp lökhöt ngam elmilūkö; öp mi ip inrūkui nö havīlö öp tahāklö tö nup tökuvaha u, tö nup chehetī i la-en u, ip chūök u nö vītu, in u min anū-ö nö vītu. 27I chöngö Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē min nö ṙòkhöre yip kikōnyö kūön Kĕrsön nö la-evṙen, i nup tö keūnö tö cha, i nup la-en cha inrē: vīlö yōm nup kum cha min yī-ö aṅ in cha. 28Angū-ö ön ngih la-en yip mupīhö yip kikōnyö kūön Kĕrsön nö el ngam rūkui manūlö: ngaich cha-a min nö elkatòh Itamār öp kikōnyö kūönṙô kūön Āròn.

La-en Yik Lēvi Ṙamā-ang Mak Alaha Merārī

29Yip kikōnyö pöri kūön Mērārī, kaheūkö cha më-eṅ i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö; 30Löktö kūö tö lūöi anāi samyeūheu ṙēti söl tö taneui anāi samyeūheu ṙēti ṙô më-eṅ kaheūkö cha, ṙòkhöre yip tömūlhöt nö höng öp la-en, nö la-en tö la-en ngam rūkui manūlö. 31Angū-ö ngih chöngö i nup tö keūnö tö cha, sā nup la-en cha nö el rūkui manūlö: nup savaich ngam inrūkui, nup kāl inrē, tö nup machööḵlö, tö nup löp inrē; 32Nup machööḵlö ngam elmilūkö nö vinngö, tö nup löp u, tö nup tumnôkö, tö nup tökuvaha, ṙòkhöre nup chehetī inrē, nö i nup vahīṙen u: minënyu ṙô yī-ö tö nup chehetī i nup tö keūnö. 33Angū-ö ön ngih la-en yip kikōnyö kūön Mērārī, sā nup la-en cha, nö el rūkui manūlö nö elkatòh Itamār öp kūönṙô kikōnyö kūön Āròn.

Kaheūkö Hēk Yik Lēvi

34Ngaich Môsös tö Āròn inrē tö yik mākūö yik tömaṙôngö nö kaheuk yik kikōnyö kūön Kōhat nö i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö inrē, 35Löktö kūö tö lūöi anāi samyeūheu ṙēti tulöng inrē söl tö taneui anāi samyeūheu ṙēti, ṙòkhöre yip tömūlhöt nö höng öp la-en, nö la-evṙen nö el rūkui manūlö: 36Ngaich cha-a yip tökaheuklöng in cha, i mupīhö cha, nö nët köny sātòng taneui anāi, 37Cha-a yin vē tökaheuklöng i mupīhö yik aṅ in Kōhat, ṙòkhöre yik tö la-evṙen nö el rūkui manūlö, yip kaheuklö Môsös, Āròn inrē nö sā chöngö ngam Mā Tēv nö löktö eltī Môsös.

38Ngaich cha-a yip tö kaheuklöng kikōnyö kūön Kĕrsön i mupīhö cha i mitī-i yöng cha tö kikōnyö inrē, 39Löktökūö tö lūöi anāi samyeūheu ṙēti, ṙòkhöre yip tömūlhöt nö höng öp la-en nö la-evṙen nö el öp rūkui manūlö. 40Cha-a yik tö kaheuklöng aṅ in cha, i mupīhö cha i mitī-i yöng cha tö kikōnyö, nö nët köny tafūölòng lūöi anāi. 41Cha-a yin vē tö kaheuklöng aṅ i mupīhö yip kikōnyö kūön Kĕrsön, yip tö la-evṙen nö el rūkui manūlö, yip tö kaheuklöng tö Môsös tö Āròn inrē nö sā chöngö ngam Mā Tēv.

42Cha-a yik tö kaheuklöng aṅ i mupīhö yik kikōnyö kūön Mērāri, i mupīhö cha, i mitī-i yöng cha tö kikōnyö. 43Löktö kūö tö lūöi anāi samyeūheu ṙēti tulöng inrē söl tö taneui anāi samyeūheu ṙēti, yip tömūlhöt nö i la-en nö la-evṙen nö el rūkui manūlö, 44Cha-a yip tö kaheuklöng aṅ in cha nö i mupīhö cha, nö lūöi köny nëtòng. 45Cha-a yin vē tö kaheuklöng i mupīhö yip kikōnyö kūön Mērārī, yik tö kaheuklöng tö Môsös tö Āròn inrē nö sā chöngö ngam Mā Tēv nö löktö eltī Môsös.

46Ṙòkhöre cha-a yip tö kaheuklöng aṅ in Lēvī, yik tö kaheuklöng tö Môsös tö Āròn, tö yik mākūö Israĕl inrē, i mupīhö cha, i mitī-i kikōnyö yöng cha inrē. 47Löktökūö tö lūöi anāi ṙēti tulöng inrē söl tö taneui anāi ṙēti, ṙòkhöre yip tömūlhöt nö i la-en, ane inrē i la-en kineūnö el ngam rūkui manūlö, 48Cha-a yik tö kaheuklöng aṅ in cha, nö hëvhör köny taneūyòng hevhöre anāi. 49Sā chöngö ngam Mā Tēv cha-a nö kaheuk nö löktö eltī Môsös, kö kahĕng tak nö kö i la-en re: kö kahĕng tak i nup kineūnö inrē: ngatī cha-a nö kaheuklen ò, sā chöngö ngam Mā Tēv nö tölṙô Môsös.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index