Search form

KINṘEŪKÖ 4:12

12Ngaich cha-a min nö keuheūtlöre tī tö nup chūökṙen mameukṙen, nup chūökṙen nö meukṙen el ngam töhet chūök, ngaich chaphöt u nö el hilā tölingūṅ mat, ngaich haṙūngö u tö uk kapëông, ngaich töönglö u nö el ngam kāl:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index