Search form

KINṘEŪKÖ 4:15

15Ngaich hē Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē nö keuheūten nö kahultö kui ngam töhet chūök, tö nup chehen ngam töhet chūök inrē nö ṙòkhöre, pò ngam elyöngö nö ngaich nö hòṅ kiröönngöre; keuheūthëṙen angū-ö yihtöre ngaich yip kūön Kōhat nö keūnö e: hö-ö pöri cha-a nö lūölkö nup töhet pòn sōtu nö kapah. Anū-ö nun në chehen el ngam rūkui manūlö kum yip kikōnyö kūön Kōhat.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index