Search form

KINṘEŪKÖ 5

Tökuvīö Tarik

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Tölṙô yip kūön Israĕl, hòṅ cha nö ha-uknyö töyeūnyu nö lā-uk ngam elyöngö, ane inrē yip tö meutnyi aṅ alaha, yip tökuvīö inrē tökūö kupah: 3Hĕnghöre kikōnyö kikānö inrē min nö ha-uknyu tö yīö, lā-uk ngam elyöngö tī min yī-ö tö cha; hòṅ cha nö öt hachōichngö ngam elyöngö yīö, ngam chūök chu harònglöre iyöng in yīö. 4Ngaich ngatī yik kūön Israĕl, ha-uknyen cha inrē nö lā-uk ök elyöngö: sā ṙô ngam Mā Tēv nö in Môsös, ngatī yik kūön Israĕl.

Inṙënngen Vanāchö

5Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 6Vë-ekūö yip kūön Israĕl, hēk öp kikōnyö tarik hēk öp kikānö nö lūölken tökööl öp lahūölken tarik, nö köölö fālen nö lā im Mā Tēv, ngaich yē ngam tarik anga-aṅ nö fāluṙen; 7Ngaich cha-a min nö halööknyôre tö tököölre nup lahūölken cha: ngaich anga-aṅ min nö asööḵtīre nö haṙënngen ngam fālenre hĕnghata inrē i tö taneui nö ṙūötö ṙôken e, ngaich kēten e nö in ò öp chūök ò nö fāluṙen. 8Yē ngam tarik pöri nö öt māku-alaha tö öp tökē-ĕvkūö tö ṙënngen ngam fālen öp tökētu nö i ngam Mā Tēv ngaich löö im kūönṙô min; hol öp kūön sīṅp inlām tökööl öp lökten ò min nö vītö inlām tökööl ò. 9Nup töhatāilöng tökētu aṅ i nup töhet chehen yip kūön Israĕl, nup kahëtö cha nö ip kūönṙô, löö in ò min. 10Ṙòkhöre inrē nup tö-ahetlöngö chehen nö löö in ò min nup töng kahëtö ngòh tarik nö ip kūönṙô löö in ò min angū-ö.

Fālen Kikanö Tö Pīhövö Nö I Tahëng Kikōnyö Tö Pīhuvö

11Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 12Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yē öp pīhö öp tarik nö kānngöre, ngaich köölö fālen nö in ò. 13Ngaich in ò öp tarik nö ṙōlhaka, nö öt meūkö tö ngam pīhö ò, hayunkaṙen inrē ngaich kô-òngvah nö hachōichi, öt mameūku pöri anga-aṅ, öt rēhĕn nö kôti nö ṙònghöichṙen inlahen; 14Ngaich yih öp kumnyahlōn nö in ò, ngaich kunyahalōn anga-aṅ nö im pīhöre, nö ngaich nö hachōichi hēk yē ngam kumnyahlōn nö yih nö in ò, nö kunyahalōn anga-aṅ nö im pīhöre, nö rö-ö nö hachōichiṙen: 15Ngaich ngam tarik min nö kētö ngam pīhöre nö ip kūönṙô, ngaich kētö tökētu tö pòkūö ò hĕng i tö söm tö efā öp atra pārlī, öt ṙöslö tavī-i anga-aṅ nö in e, öt rēhĕn nö ṙātö lōpān nö in e; pò e nö nyā-aṅ tökētu kūö kumnyahlōn, nyā-aṅ tökētu nö inköpkölōn, tö kumtö kanöpölōn tö ngam tökööl.

16Ngaich ngam kūönṙô min nö haröhten ò, ngaich asöklen ò nö i kūö ngam Mā Tēv: 17Ngaich ngam kūönṙô min nö kē töhet mak nö el ngam tanīöyö; ngaich ngam kūönṙô nö nyum tumlat min nö el ngam inrūkui, ngaich chaplö e nö el mak; 18Ngaich öp kūönṙô min nö asöklö ngam kikānö nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich chilulnyö keūyö ngam kikānö nö i kui ò, ngaich kētu eltī anga-aṅ tö ngam nyā-aṅ tökētu kūö ngam kumnyahlōn: ngaich eltī ngam kūönṙô min öp mak tö-angūṅuṅvö öp tötī-iv tö rinūtngövah: 19Ngaich öp kūönṙô min nö hōḵten ò nö chūöku ṙô, nö ngö ṙô min tö ngam kikānö, Yēn rö-övö tarik nö ṙōlhaka nö holtöṙah meh, yē meh inrē öt kānngöre i töchōich, öm ip tahëng tö ngam pīhö meh, luhnyu man yēḵ ṙā-ang im inngū-öṅ ngih mak tö tī tö rinūtngövah; 20Yē meh pöri ngaich kānngöre, ip tahëng tö ngam pīhö meh, ane inrē yē meh ngaich hachōichngöre, ane inrē yē öp yô-òv tarik nö ṙamôlhaka nö holtöṙah meh nö tösā ngam pīhö meh: 21Ngaich ngam Kūönṙô min nö hōḵtö ngam kikānö nö chūökuṙô nö rūtngövah, ngaich ngö ṙô min ngam Kūönṙô tö ngam kikānö, vīten meh an ngam Mā Tēv rūtngövah öm chūöku ṙô inrē kinlēkngôre i vē tarik meh, hē ngam Mā Tēv nö vīten ngam takeun meh nö sukngöre, ngaich ngam aich meh inrē nö föhlö, 22Ngih mak tö tī-ivtö ngam rinūtngövah nö chuh ellōn meh min, ngaich aföhlö ngam aich meh, ngaich sukngöre ngam takeun meh: ngaich ngö ṙô min ngam kikānö, Āmen, Āmen.

23Ngaich ngam Kūönṙô min nö kūich në rinūtngövah, nö i mat līpöre, ngaich hanyôpngö u min nö el öp mak tö-angūṅuṅvö: 24Ngaich anga-aṅ min nö ha-òk ngam kikānö tö ngam mak tö-angūṅuṅvö ngam tö-tī-iv tö rinūtngövah: ngaich meuthöt min ngam mak nö ellōn ò ngam tö tī-iv tö rinūtngövah, ngaich angūṅuṅvö min. 25Ngaich ngam kūönṙô min nö kēngö ngam tökētu nyā-aṅ tö kūö kumnyah el mat, nö ṙā-ang eltī ngam kikānö, ngaich kuvāi ngam nyā-aṅ tökētu nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich kētö e nö im tahāklö: 26Ngaich ngam kūönṙô nö hĕng mi-eltī-i kahë nö im nyā-aṅ tökētu, nö inköpngölōn, ngaich föngö e nö el ngam tahāklö, ngaich unôichngöre min nö ha-òk ngam kikānö tö ngam mak. 27Ngaich hē ò nö keuheūten nö ha-ôkan tö mak ngaich mīnö yē ò nö kô-ò fālen, nö hayëḵngen ngam pīhöre, ngaich ngam mak tö tī-iv tö rinūtngövah nö meuthöt nö ellōn ò, ngaich angūö-öṅvö; föh ngaich min ngam aich ò, ngaich sukngöre min ngam takeun ò: ngaich min ngam kikānö nö öt inkôlò nö i yip tarikre. 28Yē ngam kikānö nö öt kô-en nö chōich, hëtö inlahen pöri; ngaich anga-aṅ min nö öt fāluṙen, ngaich pirūkö nyīö min.

29Angū-ö an chöngö i kumnyah elmat, yē ngam inpīhö kikānö ngam mi-ëlkatòh ngam pīhöre, nö kānngöre, ngaich chōichen; 30Hēk inrē yē ngam kumnyah elmat nö teunghökui ngam tarik, ngaich kunyāha elmat anga-aṅ tö ngam pīhöre; ngaich asöklö ngam kikānö min anga-aṅ nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich ngam kūönṙô min nö i kui ngam kikānö tī tö në aṅ i ngih chöngö. 31Ngaich ngam tarik min nö öt fāluṙen, ngaich höng ngam kikānö min kameun ngam fālenre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index