Search form

KINṘEŪKÖ 6

Chöngö I Kui Yik Aṅ Nasöret

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yĕn kömayē-ĕ töm kikōnyö hēk töm kikānö töchūökuṙô nö kilēḵngöre, tö kinlēḵngôre aṅ Nāsöret, nö haköhngenre nö kētöre nö im Mā Tēv: 3Haköhngenre min anga-aṅ tö vāin ane inrē tökalēḵ tö-ôkö; hö-ö min anga-aṅ nö òk töhikīölhu aṅ i vāin, hēk inrē töhikīölhu aṅ i tökalēḵ tö-ôkö, ötrēhĕn anga-aṅ min nö òk töhiyōihu aṅ i ṙòng vāin, öt nyā nup tufömngöre ṙòng vāin, hēk nup töhanyôṙö. 4Irô-òten ò nö haköösiṙen öt nyāha-aṅv min anga-aṅ tö tövī-i nö holtö ṙòng vāin löktökūö aṅ nup kulöl söl im uk u.

5I rô-òten nup sakāmö ngam töchūöku kinlēḵngô ngam inköhngen ò, ngam kinmöp min nö öt yihtöre nö i kui ò: hanöngsaha nup sakāmö nö timtörekūö, nup kamngö ò nö haköhngenre nö kētöre nö i ngam Mā Tēv, het min anga-aṅ, hökngen nup keūyöre min anga-aṅ el chalòng kuire nö sīöplö nö marôlòng.

6I rò-òten nup sakāmö ò nö haköhngenre nö kētöre nö im Mā Tēv anga-aṅ nö öt haröhtöre nö i alaha kupah. 7Un kumvīöngöre min anga-aṅ nö ip yöngre kikōnyö, hēk ip yöngre kikānö, ip kikōnyö mëm, kahëmre, hēk i kanānö ò, yē cha nö kapah: pò ngam inköhngen ò nö im Tēv nö el kui ò. 8I rô-òten nup sakāmö ò nö haköhngenre töhet anga-aṅ nö i ngam Mā Tēv.

9Yē öp tarik nöng vuphë kinpaha nö ranghen ò, ngaich anga-aṅ nö hachōichngö ngam kuire töhaköösiṙen; kuhākngö kuire töhaköösiṙen; kuhākngö kuire min anga-aṅ ip hē sakāmö inhetlö ò, im sinātö sakāmö min anga-aṅ nö kuhākngö e. 10Im hinevhöre sakāmö min anga-aṅ nö kētö nyö-öṅ nët nòng, hēk inrē nët nòng kūön pumpa nö ip kūönṙô, i kūö inkūp öp rūkui manūlö; 11Ngaich ngam kūönṙô min nö hĕng nòng kahëti, tö tökētu kūö tökööl, ngaich ngam tahëng nö töföngö tökētu, ngaich vī inlam tökööl ò pòn köölö fālen anga-aṅ kūö ngam tökapah, ngaich ahetlö kuire min im sakāmö angū-ö. 12Ngaich anga-aṅ min nö haköhngen nup sakāmö inköhngen ò nö kētu nö i ngam Mā Tēv, ngaich kētö kōiny kūön sīṅp min anga-aṅ öp tö ṙòngmö hĕnghöiny samyeūheu tökētu kūö fālen; hö-ö pöri nuk mu-urĕh sakāmö nö fëhevṙen, pò ngam inköhngen ò nö hachōichi.

13Angū-ö ön ngih chöngö nö i aṅ Nāsöret, hē nuk sakāmö inköhngen ò nö keuheūten: kētu min anga-aṅ nö ip inkūp rūkui manūlö: 14Ngaich anga-aṅ min nö kētö öp tökētu nö i ngam Mā Tēv, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp tö hĕng höiny samyeūheu töt pitōtu, nö töföngö tökētu, hĕngnòng inrē kan kūön sīṅp töhĕng höiny samyeūheu, töt pitōtu, tökētu kūö tökööl, hĕng nòng inrē kan kūön sīṅp töt pitōtu tökētu nö inlāmö. 15Hĕng kumvôkö tötaföhlöng ròtī, kēk aṅ ip töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i, vēföör inrē töt aföhlöng hachāmö tö tavī-i nyā-aṅ inrē, tī cha tökētu, òk inrē tī cha tökētu. 16Ngaich ngam kūönṙô min nö kētö u nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich kētö u nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich kētö tökētu kūö tökööl ò, töföngö tökētu inrē tö ò. 17Ngaich anga-aṅ min nö kētö öp kōiny sīṅp tökēti kūö inlāmö nö i ngam Mā Tēv, holtö ngam kuvôkö tötaföhlöng rôtī: ngam kūönṙô inrē min nö kētö öp nyā-aṅ tökētu, öp tö-ôkö inrē tökētu. 18Ngaich ngam aṅ Nāsöret min nö kuhākngö ngam kuire nö haköösiṙen im inkūp ngam rūkui manūlö, ngaich kē nup keūyö ngam kuire nö haköösiṙen, ngaich chaphöt u nö i kūö tameūyö öp tö-aṅhavkūö tö tökētu kūö in lāmö. 19Ngaich ngam kūönṙô min nö kētö ngam tösūmö kūökël ngam kōiny sīṅp, hĕng inrē tötaföhlöng kēḵ i aṅ ngam kuvôkö, hĕng inrē vēföör tötaföhlöng, ngaich anga-aṅ min nö chaplö u nö eltī ngam aṅ Nāsöret, tö kinheūtö tī ò nö kuhākngö kuire i ngam inköhngen ò: 20Ngaich kuvāyö u min ngam kūönṙô nö i kūö ngam Mā Tēv nö tökuvāyö tökētu; töhet an angū-ö nö lamöö im kūönṙô, holre tö ngam tökuvāyö elngòh tö ngam töhatāilöng inrē kūökël: ngaich unôichrit e ngam aṅ Nāsöret möl nö òk vain.

21Angū-ö an chöngö aṅ Nāsöret öp töchūökṙô nö kilēḵngôre, ane inrē kahëtö ò nö i ngam Mā Tēv tökūö inköhngen ò, holre nö kô-òren tö nup kanô-òṅ ò nö kē-ĕti: nö asā öp töchūöktu kinlēḵngô ò, hòṅ ngatī anga-aṅ sā ngam chöngö inköhngen ò.

Ṙô Kūönṙô Nö Kētö Inkòlò

22Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 23Vë-ekūö Āròn tö yip kikōnyö kūön ò inrē, ngö ṙô, Ngö inlahen yin min hakôlò yip kūön Israĕl; öi ngö ṙô min tö cha, 24Hakôlò meh an ngam Mā Tēv, aṅten meh inrē: 25Hayangtö kūöre an ngam Mā Tēv nö i kūi meh, nö aṙē-ĕlōn inrē tö meh: 26Hachônglö kūöre An ngam Mā Tēv nö i kui meh, ane inrē kētö kumchikṙen meh. 27Ngatī cha-a min nö ṙātö ngam minë-eny chu nö i kūö yip kūön Israĕl; ngaich hakôlò cha min Chū-ö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index