Search form

KINṘEŪKÖ 7

Tökētu Kahëtö Yik Mākūö Miyöngö

1Ngaich ik sakāmö Môsös nö keuheūten nö asöklö ngam inrūkui, keuheūten inrē nö hachāmö e, ahetlö e inrē, ṙòkhöre nup chehen e, tök tahāklö tö nuk chūökṙen, hachāmö u ahetlö u inrē; 2Nup kahëtö yik mākūö Israĕl, yik yöngkūö nuk patī cha; vē yin mākūö miyöngö, cha-a yin vē mi-ī kui cha yip tökaheūkö: 3Ngaich cha-a nö kētö nuk tökētu tö cha nö i kūö ngam Mā Tēv, tafūöl nòng nuk inröl tö ranūpu kui, nëtsīön nòng kōiny nuā inrē; kö hĕng nòng inröl i tö nët tak mā, kö hĕng nòng kōiny nuā inrē nö i tö hĕng tak: ngaich cha-a nö kētö u nö i kūö ngam inrūkui. 4Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 5Kē tī cha, hòṅ u nö tö la-en tö la-en ngam rūkui manūlö; ngaich kētö u më-eṅ min in cha yip kūön Lēvī, nö kö i la-en öp töhĕng tak tarik. 6Ngaich ang Môsös nö kē nuk inröl tö nuk kōiny nuā inrē, ngaich kētö u nö i yik kūön Lēvī. 7Nët nòng kōiny nuā tī anga-aṅ nö i yik kikōnyö kūön Kĕrsön, nö sā nup la-en cha: 8Fën nòng inröl, hëvhöre nòng inrē kōiny nuā tī anga-aṅ nö i yik kikōnyö kūön Mērārī, sā nuk la-en cha, eltī Itamār ök kūönṙô kikōnyö kūön Āròn. 9Hö-ö pöri anga-aṅ nö kē-ĕkūö yik kikōnyö kūön Kōhat: pò ngam la-en ngam töhet chūök nö la-en cha; keūnö e cha-a nö elranôṙöre. 10Ngaich yik mā nö kētö tökētu kūö kinëten ngam tahāklö ik sakāmö e nö hachāmö, kētö tökētu inrē yik mā nö i kūö ngam tahāklö: 11Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kö kētö kahëtöre min, nö kö hĕng tak mā ip sakāmö ò tökūö kinëten ngam tahāklö ò.

12Ngaich anga-aṅ ök kamëtö tökētu ik raneh sakāmö nö Nāsön ök kikōnyö kūön Amminatap, aṅ i miyöngö Yūtā: 13Hĕng öp tī ò tökētu rupīö törah pingāṅl, hĕngòng lūöi anāi siköl lumngan angū-ö; hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūöl; nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra tö kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 14Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 15Hĕng nòng kōiny kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu: 16Hĕng nòngkōiny kūön pököre tökētu kūö tökööl; 17Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu kūö inlāmö nö tökētu: angū-ö an tökētu tö Nāsön ök kikōnyö kūön Amminatap.

18Im innëtö sakāmö ang Netenī-ĕl ök kikōnyö kūön Sūar, mākūö Issakār, nö kē-ĕti: 19Kētö tökētu anga-aṅ hĕng rupīö törah pingāṅl, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan angū-ö, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök; nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīyö atra, kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu: 20Hĕng nòng humlum sanël tö söm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān: 21Hĕng nòng kōiny kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu: 22Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl: 23Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu kūö inlāmö nö tökētu: angū-ö an tökētu tö Netenī-ĕl ök kikōnyö kūön Sūar.

24Im linūöyö sakāmö Ēliāp ök kikōnyö kūön Hilòn mākūö yip kūön Sepulön; 25Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök; nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu: 26Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān. 27Hĕng nòng kōiny kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu; 28Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl; 29Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu kūö inlāmö nö tökētu: angū-ö an tökētu tö Ēliāp ök kikōnyö kūön Hilòn.

30Im finënö sakāmö Ēlīsör ök kikōnyö kūön Sĕtē-ör, mākūö yik kūön Rūpön: 31Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök; nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 32Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 33Hĕng nòng kūön nuā, kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tö kētu: 34Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl; 35Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu kūö inlāmö nö tökētu: angū-ö an tökētu tö Ēlīsör ök kikōnyö kūön Sĕtē-ör.

36Im tinneūyö sakāmö Selūmiĕl ök kikōnyö kūön Sūrisattai, mākūöyik kūön Sīmōn; 37Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök; nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 38Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 39Hĕng nòng kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu; 40Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl; 41Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp aṅ im raneh samyeūheukūö inlāmö nö tökētu: angū-ö an tökētu tö Selūmi-ĕl ök kikōnyö kūön Sūrisattai.

42Im tinfūölö sakāmö Ēliasaf ök kikōnyö kūön Tu-ĕl, mākūö yik kūön Kāt: 43Hĕng ök rūpīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tötavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 44Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 45Hĕng nòng kūön nuā hĕng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu: 46Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl; 47Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūyheu kūö inlāmö nö tökētu: angū-ö an tökētu tö Ēlīasaf ök kikōnyö kūön Tū-ĕl.

48Im sinātö sakāmö Ēlisamā ök kikōnyö kūön Amihöt, mākūö yik kūön Ifrēm; 49Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöichö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu. 50Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan,tööḵlö tö lōpān; 51Hĕng nòng kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu; 52Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl; 53Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny kūön pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu kūö inlāmö nö tökētu: angū-ö an tökētu tö Ēlisamā ök kikōnyö kūön Amihöt.

54Im hinevhöre sakāmö Kamēli-ĕl ök kikōnyö kūön Pītahsör, mākūö yik kūön Manasē: 55Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi sīköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 56Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 57Hĕng nòng kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu: 58Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl. 59Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, kūö inlāmö nö tökētu, anū-ö nun tökētu tö Kamēli-ĕl ök kikōnyö kūön Pitahsör.

60Im minchūötöre sakāmö Epiten öp kikōnyö kūön Kitī-ōnī, mākūö yik kūön Penyamin: 61Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 62Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 63Hĕng nòng kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu; 64Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl; 65Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, kūö inlāmö nö tökētu: anū-ö nun tökētu tö Epiten öp kikōnyö kūön Kitī-ōnī.

66Im sinömö sakāmö Ēhīēsör ök kikōnyö kūön Ammisattai, mākūö yik kūön Tën: 67Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 68Hĕng nòng hamlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 69Hĕng nòng kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu, 70Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl; 71Nët nòng kōiny nuā taneui nòng kūön sīṅp taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, kūö inlāmö nö tökētu: anū-ö nun tökētu tö Ēhī-ĕsör ök kikōnyö kūön Ammisattai.

72Im kinhuksīönö sakāmö Pākī-ĕl ök kikōnyö kūön Òkren, mākūö yik kūön Asēr: 73Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 74Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 75Hĕng nòng kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu, töföngö tökētu; 76Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūö tökööl; 77Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp; taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp, aṅ im raneh samyeūheu kūö inlāmö nö tökētu: anū-ö nun tökētu tö Pāki-ĕl ök kikōnyö kūön Òkren.

78Im innët sīönö sakāmö Ahirā ök kikōnyö kūön Inön, mākūö yik kūön Naftalī: 79Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tö sat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam, töhet chūök nët re anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu; 80Hĕng nòng humlum sanël tösöm siköl lumngan, tööḵlö tö lōpān; 81Hĕng nòng kūön nuā, hĕng nòng kūön sīṅp, hĕng kōiny kūön sīṅp aṅ im raneh samyeūheu töföngö tökētu: 82Hĕng nòng kōiny pököre tökētu kūön tökööl; 83Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp aṅ im raneh samyeūheu, kūö inlāmö nö tökētu: anū-ö nun tökētu tö Ahirā ök kikōnyö kūön Inön.

84Angū-ö ön ngih kineten ngam tahāklö, ik sakāmö e nö hachāmö, tö yik mākūö Israĕl: nëtsīön nuk rupīö törah pingāṅl, nëtsīön nuk rupīö töchilū pingāṅl, nëtsīön nuk humlum sanël: 85Kö hēngòng lūöi anāi siköl lumngan rupīö törah pingāṅl nö hĕng kö sat anāi lumngan rupīö töchilū pingāṅl nö hĕng: ṙòkhöre nuk rupīö chūökṙen nö nët köiny fënòng siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök: 86Nëtsīön nòng humlum sanël, tööḵlö tö lōpān, söm siköl lumngan nö hĕng, tösā siköl ngam töhet chūök: ṙòkhöre nuk humlum sanël nö hēngòng nët anāi siköl lumngan: 87Nëtsīön nòng kōiny nuā, ṙòkhöre nö töföngö tökētu, nëtsīön nòng kūön sīṅp, nup kōiny kūön sīṅp aṅ im raneh samyeūheu, nëtsīön nòng, tö nuk nyā-aṅ u tökētu: tö nuk kōiny pököre tökētu kūö tökööl nëtsīön nòng: 88Ṙòkhöre nuk kōiny nuā tökētu kūö inlāmö nö nët anāi fën nòng, kūön sīṅp tafuöl anāi, kōiny pököre tafuöl anāi, kōiny kūön sīṅp aṅ im raneh samyeūheu nö tafūöl anāi. Anū-ö nun kineten ngam tahāklö unôichrit e nö hachāmö.

89Ngaich hē Môsös nö kuhēthötre nö ël ngam rūkui manūlö, ngaich anga-aṅ nö hang ök ṙô nö vë-ekūö ò nö löknyö lā tulöng tö kui öp anūchö miṙēlōn i kui ök kasòng chöngö minkahngö kanô-en, nö löknyö hôi nup kërupīm: ṙô nö vë-ekūö Ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index