Search form

KINṘEŪKÖ 8

Ṙinātö Ëāṅvö

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 2vë-ekūö Āròn, ngö ṙô tö ò, Hē meh tōttökūö nup ëāṅvö, ngaich nup tö sat ëāṅvö min nö yangtakūö nö lā kūö ngam chūökröön tö manyaṅk. 3Ngaich ngatī Āròn; tōttökūö nup ëāṅvö anga-aṅ nö hayang tö kūö u lākūö ngam chūökröön tö manyak, sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv. 4Angū-ö ön ngih vinī-i ngam chūökröön tö manyak töröömö nö humlum; töp tanöönglö e, tö nup pūl in e inrē nö töhanrôn: sā nuk inchō-otī hameuk tö ngam Mā Tēv nö in Môsös, ngatī tī anga-aṅ nö vī chūökröön tö manyak.

Ngam Inhetlö Tö Ngam Kinëhöt Yip Kūön Lēvi

5Ngaich vë-ekūö Môsös ngam Mā Tēv, nö ngö ṙô, 6Kē yip kūön Lēvī nö ṙā-ang in yip kūön Israĕl ahetlen cha inrē. 7Ngö tī pömchö tö cha, öm ahetlen cha: kicheny öp mak inlāmö nö i kui cha, ngaich kuhākö ngam alaha cha nö keuheūtngöre, hökngen cha inrē nö söich nup hiā re, nö ahetlöre. 8Ngaich hökngen cha nö kē ṙālö kōiny nuā, töp nyā-aṅ ò tökētu, töfaṙëcha atra kalūöchö tö tavī-i, ngaich më-eṅ inrē kē öp tahëng nòng ṙālö kōiny nuā, tökētu kūö tökööl. 9Ngaich më-eṅ min kētö yip kūön Lēvī: i kūö ngam rūkui manūlö: ngaich hamūl yip ṙôngö tarik min më-eṅ aṅ i yip kūön Israĕl: 10Ngaich më-eṅ min kētö yip kūön Lēvī i kūö ngam Mā Tēv: Ngaich yip kūön Israĕl min nö ṙātö eltīre nö i kui yip kūön Lēvī: 11Ngaich Āròn min nö kētö yip kūön Lēvī nö tökuvāyö tökētu nö ṙënngen yip kūön Israĕl, hòṅ cha nö töla-evṙen tö la-en ngam Mā Tēv. 12Ngaich min yip kūön Lēvī nö ṙātö eltīre nö i kui nup kōiny nuā: ngaich hĕng nòng kahëti më-eṅ tökūö tökööl, ngaich ngam tahëng inrē töföngö tökētu, nö im Mā Tēv vanī inlāmö yip kūön Lēvī. 13Ngaich më-eṅ min asöklö yip kūön Lēvī i kūö Āròn, i kūö yip kikōnyö kūön ò inrē, ngaich kēten cha nö im Mā Tēv nö tökuvāyö nö tökētu.

14Ngati tī më-eṅ haköhngen yip kūön Lēvī nö ṙā-ang i yip kūön Israĕl: ngaich min yip kūön Lēvī nö Chū-ö Chu. 15Ngaich möl min nö unôich yip kūön Lēvī nö kuhēthötre nö la-evṙen tö nup la-en ngam rūkui manūlö: ahetlen cha inrē më-eṅ min, ngaich kēten cha nö tökuvāyö tökētu. 16Tön keuheūtlöre yin nö kētu nö in Chu nö ṙā-ang i yip kūön Israĕl; nö ṙënngen yip taṙòkhöre lamöpnyökūö chūökkanūönö, yip lanòh nö i yip kūön Israĕl nö ṙòkhöre, ngaich Chin kē-ĕ cha nö Chū-ö. 17Pòn ṙòkhöre yip lanòh kūön Israĕl nö Chū-ö Chu, hĕnghöre tarik töṙeūla inrē: ik in sakāmö Chu fëlngö yik lanòh nö ṙòkhöre im panam Aikup ngaich ahetlen cha Chū-ö nö Chū-ö. 18Kē yip kūön Lēvī Chin nö ṙënngen yip lanòh kūön Israĕl nö ṙòkhöre. 19Ngaich kētö yip kūön Lēvī Chū-ö inlōnti nö in Āròn in yip kikōnyö kūön ò inrē, nö ṙā-ang in yip kūön Israĕl nö la-evṙen tö la-en yip kūön Israĕl nö el rūkui manūlö, ane inrē vī inlām tökööl yip kūön Israĕl: hòṅ öp invah tölëlngökūö tī nö öt in yip kūön Israĕl, yē yip kūön Israĕl nö haröhtöre nö im töhet chūök.

20Ngati ngaich Môsös, Āròn inrē, ṙòkhöre inrē yip ṙôngö kūön Israĕl, tö yip kūön Lēvī: sā nup tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv nö i inlahen yip kūön Lēvī, ngaich ngati tī yik kūön Israĕl tö cha. 21Ahetlöre ngaich yik kūön Lēvī nö ṙā-ang i nuk tököölre, ngaich söich nuk hilā re cha-a; ngaich kēten cha Āròn nö i kūö ngam Mā Tēv nö tökuvāyö nö tökētu; ngaich Āròn nö vī inlām tökööl nö ahetlen cha. 22Ngaich unôichrit e yik kūön Lēvī nö chuh ik la-enre nö i kūö Āròn, i kūö yik kikōnyö kūön ò inrē, nö im rūkui manūlö: sā tinöölô Môsös tö ngam Mā Tēv inlahen yik kūön Lēvī, ngati tī cha-a tö cha.

23Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös, nö ngö ṙô, 24Angū-ö ön ngih lamöö i yip kūön Lēvī: löktökūö tönët anāi samyeūheu ṙētī söl tulöng inrē cha-a min nö kuhēthötre nö i la-en ngam rūkui manūlö: 25Löktökūö tö taneui anāi samyeūheu ṙēti inrē cha-a min nö ṙāngenre nö i la-enre, ngaich öt hēk nö la-evṙen; 26Holṙen yip holre pöri nö meukṙen nö el ngam rūkui manūlö, nöng hayōm öt la-evṙen pöri. Ngati tī më-eṅ min tö yip kūön Lēvī i nup inyōmö tö cha.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index