Search form

Apojoma'san 13:47

47Ero wara irombo mo'ko Jopoto na'na 'wa tyka man:

‘Mo'karon Simosu me e'i'non 'wano aweinano me kyryi. Iwara ro uta'no wyino kari'na munendake nono y'matyry 'wa ro.’ ”

Asery Tamusi karetary

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index