Search form

Apojoma'san 5:10

10Irombo o'win wytory iwotuwa'mo'po Petrus pupuru po. Iromby'po enapa. Tywo'my'san po mo'karon pyitonon 'wa iromby'po epory'po enapa. Irombo kurandonaka aro'po i'waine. Ino aporito ro unemy'po i'waine.

Asery Tamusi karetary

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index