Search form

Lukas 21:24

24Moro supara ke pyime moro ponokon y'ma'kata'ton mo'karon Simosu me e'i'non. Pyime enapa kynarota'ton pa'poro wara ro ero nono tu'po. Moro Jerusalem uta'mita'ton, moro tamaporykon man kurita 'wa ro.

Asery Tamusi karetary

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index