Search form

Mateus 26:42

42Irombo ijokonory me ito'po rapa. Tamusi 'wa aurana'po. Ika'po: “Papa, yjuwaporimakary taro e'i'pa ero je'tun pan sapera a'ta, enyry man a'ta y'wa, oro moro anisanory no'ka'nen.”

Asery Tamusi karetary

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index