Search form

Gènesi 36

Esaú s’instal·la a les muntanyes de Seïr

1Llista genealògica dels descendents d’Esaú, conegut amb el nom d’Edom. 2Esaú va prendre mullers entre les dones cananees: Adà, filla d’Elon, l’hitita; Oholibamà, filla d’Anà, néta de Sibon, l’hivita; 3i Bassemat, filla d’Ismael i germana de Nebaiot. 4Adà va ser la mare d’Elifaz; Bassemat, de Reuel; 5Oholibamà, de Jeuix, Jalam i Córah. Aquests són els fills d’Esaú que li van néixer al país de Canaan.

6Esaú va prendre les seves dones, els seus fills i les seves filles, els seus servents i les seves serventes, els seus ramats, les bèsties de càrrega i totes les riqueses que havia adquirit en el país de Canaan i se n’anà cap a un altre territori, lluny del seu germà Jacob. 7No podien habitar plegats, perquè tenien massa béns: el país on vivien com a immigrants no tenia prou pastures per a tot el bestiar. 8Per això Esaú, conegut amb el nom d’Edom, anà a establir-se a les muntanyes de Seïr.

Descendents d’Esaú

9Llista genealògica dels descendents d’Esaú, avantpassat dels edomites, que habitaven a les muntanyes de Seïr.

10Noms dels fills d’Esaú: Elifaz, fill de la seva dona Adà; Reuel, fill de la seva dona Bassemat.

11Els fills d’Elifaz van ser Teman, Omar, Sefó, Gatam i Quenaz. 12Elifaz tenia també una concubina, Timnà, que li va donar un altre fill, Amalec. Aquests foren els descendents d’Esaú i de la seva dona Adà.

13Els fills de Reuel van ser Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà. Aquests foren els descendents de Bassemat, la dona d’Esaú.

14Aquests van ser els fills d’Oholibamà, dona d’Esaú, filla d’Anà, que era filla de Sibon: Jeuix, Jalam i Córah.

15Aquests són els caps de tribu dels descendents d’Esaú i de la seva dona Adà i fills d’Elifaz, primogènit d’Esaú: els caps de tribu Teman, Omar, Sefó, Quenaz, 16Gatam i Amalec. Aquests són els caps de tribu d’Elifaz, fills d’Adà, que vivien al país d’Edom.

17Els caps de tribu Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà, que vivien al país d’Edom, eren fills de Reuel, que era fill de Bassemat, dona d’Esaú.

18Els caps de tribu Jeuix, Jalam i Córah eren fills d’Esaú i de la seva dona Oholibamà, filla d’Anà.

19Tots aquests són els caps de tribu descendents d’Esaú, conegut amb el nom d’Edom.

20-21Els primers habitants del país d’Edom eren els descendents de Seïr, l’horita. Els caps de tribu dels horites eren Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan, fills de Seïr. 22Els fills de Lotan eren Horí i Emam. Lotan tenia una germana, Timnà. 23Els fills de Xobal eren Alvan, Manàhat, Ebal, Xefó i Onam. 24Els fills de Sibon foren Aià i Anà. Anà és el qui va descobrir aigua al desert mentre pasturava els ases del seu pare Sibon. 25Anà va tenir dos fills: un noi, Dixon, i una noia, Oholibamà. 26Els fills de Dixon eren Hemdan, Eixban, Itran i Queran. 27Els fills d’Ésser eren Bilhan, Zaavan i Acan. 28Els fills de Dixan eren Us i Aran.

29-30Per tant, els caps de tribu dels horites en el territori de Seïr eren Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan.

31Aquests són els reis que es van succeir en el país d’Edom, abans que hi hagués reis a Israel: 32Bela, fill de Beor, de la ciutat de Dinhaba. 33Va morir Bela, i el va succeir Jobab, fill de Zèrah, natural de Bosrà. 34Va morir Jobab, i el va succeir Huixam, del país dels temanites. 35Va morir Huixam, i el va succeir Adad, fill de Bedad, que va vèncer Madian en els camps de Moab. Era natural de la ciutat d’Avit. 36Va morir Adad, i el va succeir Samlà, natural de Masrecà. 37Va morir Samlà, i el va succeir Xaül, natural de Rehobot-Annahar. 38Va morir Xaül, i el va succeir Baal-Hanan, fill d’Acbor. 39Va morir Baal-Hanan, fill d’Acbor, i el va succeir Adar. El nom de la seva ciutat era Paú, i la seva dona es deia Mehetabel i era filla de Matred, filla de Mezahab.

40Aquests són els noms de les tribus descendents d’Esaú amb els noms dels seus llinatges i territoris: Timnà, Alvà, Jetet, 41Oholibamà, Elà, Pinon, 42Quenaz, Teman, Mibsar, 43Magdiel i Iram. Aquestes són les tribus edomites i les regions on habitaven dins el país que era la seva possessió.

Esaú és l’avantpassat dels edomites.

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index