Search form

1 Corintios 10:20

20Micuana era bahuityacara ayaque tu riyaque. Yusu adeba baecua cuanara ai cueya cueya cuanaja yacuaju erami iyahuaque tunajatu ijahua cuana tyaya, yusu neri cuana ama. “Satanás ijahua cuana cuatsashaqui jaque ecuana”, jadya juyaque tuna jadya juya. Ni riya piji buchique micuana era tuna ijahua cuana mui ishu chine juyaju amerecarama aya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index