Search form

1 Corintios 10:21

21Eje bucha jue ni ecuana juma Ecuana Cuatsashaqui jaque jadya ama bucha ijahua cuana jaque jadya. Araara, ijiiji jadya ni ecuana ejuu tuna ijahua cuana mui juyaque chine jutayaju, jadya juya ama bucha ecuana araara ijiiji jadya ejunucau Ecuana Cuatsashaqui majuhuaque adebayaque, jadya juyaque tuque ecuana muicara aya ijahua cuana, Jesús jadya. ¡Eje bucha jadya jutaqui ama tuque! Jadya juyaque ecuana ecuana tacadya jutidya cayuamatiya; Jesús queja nimee cuita camadya jujacaya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index