Search form

1 Corintios 14:14-15

14-15Yana bape eque Yusu tsehue quisaratiyaque, pusha ama cuitadya ique ecue educuju Yusu tsehue quisaratiya. Jadya ama bucha tuque cueyaneya ama eje bucha ique quisaratiyaque. Peya yana eque jeruyaque tuque pureama aya ducuta. Jadya ama bucha tuque cueyaneya ama era jeru ayaque. ¿Jadya ni taa jujacaya peya yana eque? Aijama. Paquisaratidya pajerudya ique peya yana cuana eque, tumebaedya ecue yana eque, era cuitadya ique quisaratiyaque cueyane ishu. 16Micuanara ni pureama, yusurupai jadya aya Yusu yana bape eque, tumeque yana baecua cuanaratu micuana tsehue pureama apee aya ama. “Yuneridya, jadidya paju”, jadya tuna juya ama, micuana quisaratiyaque bacaya ama tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index