Search form

1 Corintios 15:19

19Riyaque yahuaju aniya jari tupu tunara ecuana jidama aya, Jesús queja ecuana catyatihua baatsu. Canimehuallatitsu ama tuque ecuana iduya, ejeque huecaca ecuana Yusu queja judiruyaque bahue tibu. Majutsu ni ecuana Yusu jacabuque ni eje tupu jipenuca ishu ama, tume ecuana dutyaja dyaque nerecadaque jubuque. Jadyatu inime tupuya Cristo majutsu netitsuranucahuaque ejeneya ama cuanara.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index