Search form

1 Corintios 3:12-13

12-13Umaeratu etare ishu tsumeya oro, jadya ama juatsu peya ai pajidaque plata, tumu jida tsuje aridaque jadya. Riya cuanaque tu tsunudaque. Peya cuanara bacue tsumeya acui, acui biti, jadya ama juatsu yachi nutsa jadya. Riya cuanaque tu tsunudama. Tirutsutu ejitaju juya ejera pajidaque etare ahuaque, ejera pajidaque ama ahuaque jadya. Etare pajida tsehue ama ahuaquetu masadama murutaya, peya etare cuana bacue aijama. Yusuja cuanaque tuyuque bahuityaqui cuanaque tuna etare jida pajidaque aqui buchique. Jesús pana adeba ama tsahuaqui cuanaque tuna etare pajidaque ama aqui cuanaque buchique. Ecuana Cuatsashaquique junahuajutu Yusura ejitaju abuque ejera yuneri, yunerique ama jadique bahuityahuaque. 14Yunerique bahuityaqui juhua cuanara camadyatu Yusura etsujequi tyayaque babuque. Tuna tuna tiru baecuaque etare puji buchique.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index