Search form

1 Corintios 4:19

19Ecuana Cuatsashquija jadya inime juyaju micuana masadamadya ebatiu. Ique bahue eje bucha tume dyaque bahue bucha cabatiya cuanaque quisaratiyaque. Ique cuaatsu tuna nime adebatiya. Nime adebatiya tuna era, yuneridya tunaja Yusuja casa aniyaque, jadya ama juatsu ni tuna quisaratiniyadya jutidya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index