Search form

1 Corintios 5:10

10Jadya era quirica cuadishachine eque ai Yusu adeba baecua cuanaque tunaja biji eque aniya cuanaque pana jaca neacue, jadya juatsu ama tuque micuanaja quirica jadya cuadishachine. Umaeratu caquemitiqueremaquedya jutidya jaraquereya. Umaeratu radanityacaradya jutidya aya ai tunaja ishu. Umaetu chiri juya. Cueya cueya ea cuanaja yacuaju chichucata juyaque tunajatu tunaradya jutidya Yusu jadya ayaque muiya, Yusu Neri cuita camadya emuiuque. Riyaque yahuaju aniya jari tupu tuque ecuana eje bucha jacataqui ama baya riyaque yahuaju cuanaque. Tuna jaca ishu ecuana riyaque yahua juque cuinanataqui.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index