Search form

1 Corintios 5:11

11Aniyatu umae yanacanadya jutidya ecuana tsehuequique jadya juya cuanaque Yusuja inime eque juneniyaque ama. Tuna tuna jara bahue eje tsehuedya jutidya. Tunaratu tunaja ishu cuita camadya ai radanityaajecara aya. Tunaratu muiya yusu cueya cueya ea cuanaque. Catacuariti arida tuna. Enajehue, tupari casadaque jadya tunajatu iji bahue nijuqui juya tupu. Chiri puji tuna. Necacarenetiume jadya anie juya cuana tsehue. Tuna tuna Yusu jaque ecuana jadidya datse juya. Jadya cuana tsehue ni araara cuana ishu necasitatiume.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index