Search form

1 Corintios 8:10

10Bahuedya micuana yusupa ejuu jadya cuatsaqui cuanaja eiyaque erami arataquique. Jadya juatsu micuana nubiya ai cueya cueya cuana eaque aniyaju. Tuhua nubitsu tuque micuana araya tumeque erami yusupa ejuu jadya cuanaque cuatsaqui eiyaque. Micuanara tumeque erami arayaju ni ecuetiu ejeque Jesús queja ecatyatique. Ebau tura micuana tumeque erami ara juyaju. Turatu eje bucha arataqui ama baya tumeque erami. Jadya ama buchatu micuanara araya baatsu tuja inime ejuu: “Era dyadi paaradya” jadya. Tuja ishu tu eje bucha arataqui ama yusu neri ama cuana aniya jari bucha tujatu inime juya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index