Search form

1 Corintios 8:7

7Jesús queja umae ecatyati cuanaratu pana adeba ama jari aya peya yusu cuana aijamaque. Icuene tuna dyaque ecabahueneti juhua ai cueya cueya cuana mui, Yusu neri eata bucha. Jadya tibu tuna iyacua ai cueya cueya cuana cuatsaqui earaqui eiyaque aratsu tunaja inime juya: “Riyaque erami ri ai cueya cueya cuana ecuanara muijacahua cuatsaqui eiyaque. Aratsu taa ecuana yudijidya mui anucaya bucha ejuu”, jadya tunajatu inime tupuya. Adebaneriya ama tunajatu jidaque, jidamaque jadique. Casadama bucha jutidya tuna cabatiya. Tunaja arataquimaque cuana arahua bucha cabatitsu, tuna cajuchatihua bucha cabatiya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index