Search form

1 Juan 2:16

16Yusuja ama cuanaratu aya Yusu cahuaitisha ishuque. Eje umara tunajatu bisutadaque, caadebati baecuaque inime acara aya. Eje umara petacara aya bisutadaque. Dutya petayaque tuna tunaja ishu bijiseriya. Ai aniya cabatitsu tuna casumitiya; dyaque tuna muitacara juya. Dutya riya cuanaque aishuque bijiseri tu ecuanaja Etata Yusu equeque ama. Riyaque yahua juquedya jutidya tume.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index