Search form

1 Juan 2:8

8Jadya ama bucha riyaque cacuatsashati era micuana huecashayaque ri iyacuaque; beru sirique buchique ama riya. Butseeju ecuana Cristora riyaque yahuaju junatsu bamerenahua peya cuana ecuanaja iyuhue tsehue bataquique. Iyacua ecuana tumebaedya peya cuana tsehue iyuhue tsehue cabatiya. Jesucristo yahuaju junahuajutu apudaque cuetiyaju, hueca iyacuaque neri huecacuinaya bucha juhua.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index