Search form

1 Pedro 2:24

24Curusuju majuyaquetu Cristo nerecada juhua ecuanaja jucha tsujetya juyaque. Ecuana nerecada ejuuquetu tuque nerecada juhua. Tuquetu majuhua ecuana jucha cuana pana jacamere aishu, ecuana Yusuja biji eque ani ishu. Cuchiru tsehuetu sacuatanahua, ecuana einajaca juishu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index