Search form

1 Pedro 3

Carequi cuanaque eje bucha anie jutaquique

1Peya micuana cuejaya, ahuequi cuanaque. Micuanaja ahue cuanara cuatsashaya eque nejucue, Jesús queja ecatyatira, jadya ama juatsu Jesús queja catyatimara cuatsashayaju. Micuana ni dyaque jida aniya, tume tuna Jesús queja ecatyatiudya. Aijamadyatu ni ejeque quisarati tsehue cacuaretisha ishuque. 2Micuanara ai jidamaque asicadaque aya ama baatsu, jida aniya baatsu dutyara muiyaque bahue juatsu, tuna dyadi tuna Jesús queja ecatyatiudya. 3Cabajejeti tsehue capetamereticara nejuume. Petata ishu calluti, irine, metara, una ai tsuje arida tsehue cabajejeticara nejuume. 4Dyaque jidatu capetameretitaqui jidaque camuibati ani educu juque juetiya tsehue. Necahuaitishaume peya cuana. Inime tsapema neiducue peya cuanara cahuaitishacara ayaju. Jadya anie ni micuana juya, tume micuana yuneri cuitadya Yusura jida piji baya. Arepa ecuitaju jida piji cabajejeti ishuque masadama terebuque ama bucha, pureamaturanime ama tuque micuanaja Yusu jadya anie juyaque juatsu. 5Béru yuequedya epuna cuana Yusuja jucuare cuanaratu Yusu pureamaturacuare jida ani, camuibati jadya tsehue anitsu. Yusu queja tuna catyaticuare. Yahue cuanaquera cuatsashaya eque ecana jucuare. 6Jadyatu jucuare Sara, Abrahamja ehuaneque. Tumeque epunatu yahuiqueja yana equedya jucuare. “Ique Cuatsashaquique”, jadya isarae tujatu yahuique acuare. Jida juyaque juatsu micuana tumeque epuna baedya. Tume tuque micuana eiduu ni ai buchique mubatsu ama.

7Tuequedya micuana cuejaya, huanequi cuanaque. Nenarucue micuanaja huane cuana micuanaja canerecabati tsehue, epuna cuana deca cuana bucha casae ama adebaya tibu. Nemuibacue ecana. Micuana tsehue tyatanapeedya tuna atanabuque Yusura jidaque tyaana ahuaque. Yusu tsehue micuana tere ishu ama anibuque; jadidya tuna tuna dyadi anidirubuque. Jutaquiju jida tsehue micuanaja huane cuana nebacue, Yusu tsehue bisuma quisarati ishu.

Jida juyaju nerecaturatayaju eje bucha jutaquique

8Jutaquiju dutya neanicue pureama tsehue, cahuaiti tsehue ama. Peya cuana tsehue canerecabati aqui nejucue. Iyuhueda nebacue Jesús queja ecatyati cuanaque; micuana tsehuequi cuanaque iyuhueda baya bucha, iyuhuee necabaticue. Quiyuhue batsati aqui nejucue. Micuana cuita camadya dyaque inime metse bucha necabatiume. 9Mepeyaque micuana Yusura ahua: “Dyaque tuque ecue quiyuhuebati aniya micuana tsehue”. Jutaquiju riyaque adebatsu, peyara jidama ayaju, etsuje ecana neaume. Ejera ijillahuanayaju ecana etsuje neaume. Neiyuhue batsacue jutidya ecana. 10Neadebacue Yusuja quisarati ehueneque:

“Jida eje bucha tsehue ama ni ecuana anicara juya, ani jidaque bijida baatsu, jidama nequisaratijacara.

Pusha pusha nejujacara.

11Jidamaque neajacara.

Jida tsehue peya cuana nebara.

Necacasatira peya cuana tsehue pureama tsehue ani ishu.

Jidamaque inime aniyaque juatsu, masadama eje buchadya ebajarara bajejecara neara.

12Ecuana Cuatsashaquiratu narujacaya ama tuja biji eque aniya cuanaque.

Bacayadya tujatu tunara isarayaju.

Jidama juya cuana tsehuetu cahuaitiya jutidya”,

jadya tu Yusuja quisarati ehuene.

13Ni ejera buchique micuana jidama abuque ama, micuanara ecana jida tsehue aniquereyaju. 14Jadya ama bucha micuana eje buchaju jidama atabuque, arepa jida tuyu juya ama bucha. Jida nejucue, Yusura micuana jidaque tyabuque tibu. Bajida nejuume ni eje tsehue. Micuana eje bucha atayaju inime necujishaume. 15Nemuibacue Cristo. Yana equedya nejucue, tuque Micuana Cuatsashaquique juya tibu. Ejera ni micuana aya: “¿Eje bucha juatsumi Jesús queja catyatihua?” nebisuume quemitsa ishu. 16Bahue nejucue tuna cahuaiti tsehue ama, muiba quemitsa jadya aishu. Jidaque neajacaume ni aiju buchique ecajuchati cabati ishu ama. Micuana jadya juyajutu micuana ijillahuanaqui cuanaque bisuya. “Cristoja cuanaque tuna tuyu ama aniya”, jadya quisarati yunerique ama aatsu tuna bisuya.

17Jida juyaju ni tunara ecuana nerecaturaya, ecuanaja ishu tu jidadya, Yusuja jadya inime juya tibu. Jidama juyajudya ni tunara ecuana canerecatishaya, ecuanaja ishu tu jidama. 18Cristo cuitadyatu nerecada juhua, arepa tuque ni riya piji buchique jidama juma ama bucha. Ecuanaja jucha cuana tsujetyaquitu majuhua. Maju pidyatu juhua, ni eje tupu majunuca ishu ama. Jidaquetu majuhua jidama cuanaque cuarequi. Ecuana Yusu queja judirusha ishutu majuhua. Tuque ujeu baqui cuanaratu curusuju tatatsu iyehua. Emajuquetu Yusuja Espiritura yudijidya anishanuca ahua. Arepa yuneridya majuhua ama bucha, tuja espíritu tu majuhua ama. 19Yusura tuque tuja Espíritu eque chacha nityatsuranucahuaju tujatu espíritu erisi netiya cuanaque quisarati cuejaticuare. 20Riya cuanaquetu jucuare Noé aniya patya anicuare cuanaque. Tuque cuaba ebari mere juyara tujatu ecana cuejacuare datse Yusuja quisarati. Ejenecuare ama tunaja tuque. Iducuare jari datsetu Yusura tuna tsehue cahuaiti. Tyacuare datse tujatu ecana emajaca inime cacuareti ishu. Umaera piji camadyatu bacacuare. Cuaba ebariju nubitsu tuna quimisacarucu camadya chacha jucuare, peya cuana tsehue terepee ejuuque. 21Noé, tuja familla cuana tsehue chacha juishu cuaba ebariju enaju cuetihua bucha, jadidya ecuana iyacua ena tsehue eutsatana ecuana jida inimeju ecuinana cuanaque. Ecuita asicada cabatitsu ama ecuana cutsameretiya. Cutsameretiya ecuana Yusura Ijahua quejaque inajacamerehua jadique ejitaju juishu. Jadya juyaque tuque ecuana aya dutya: “Iyacua Yusura baya jucha metse ama bucha. Tuja inime eque iyacua aniya”. Einajaca ecuana ejuu, Jesucristo emajuque netitsuranucahua eque. 22Riyaque Jesucristodyatu barepaju nubihua, Yusuja yacuaju. Tuja jida eque amacatu anidirucuare eaniqui dyaque muidaju ebarucue. Tuhua cuanaratu muiya. Barepa juque Yusu tsahuaqui cuanaque tuna tuja yana equedya juya. Tuhuaque huaraji cuanatu tuja yana equedya juya. Casada cuanaque tumebaedya yana equedya juya. Dutya tuna tura cuatsashaya eque juya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index