Search form

1 Pedro 3:18

18Cristo cuitadyatu nerecada juhua, arepa tuque ni riya piji buchique jidama juma ama bucha. Ecuanaja jucha cuana tsujetyaquitu majuhua. Maju pidyatu juhua, ni eje tupu majunuca ishu ama. Jidaquetu majuhua jidama cuanaque cuarequi. Ecuana Yusu queja judirusha ishutu majuhua. Tuque ujeu baqui cuanaratu curusuju tatatsu iyehua. Emajuquetu Yusuja Espiritura yudijidya anishanuca ahua. Arepa yuneridya majuhua ama bucha, tuja espíritu tu majuhua ama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index