Search form

1 Pedro 4:17

17Amena tu piji dyane Yusura dutya ecana rehua eje bucha anie juhuaque tsujetyayaque. Ecuana riyaque yahuaju jari tupu tura ecuana nerecaturaya ecuana tuja cuanaque, tura cuatsashaya eque ama juyaque juatsu. Butsee ecuanadya ecuana rehua nerecada juya, yutsumadya Yusura cuatsashaya eque jucarama juya cuanaque dyaquedya tuna nerecada jubuque, tuja quisarati jidaque bacacarama juhua cuanaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index