Search form

2 Corintios 1

Pablora Jesús queja ecatyati cuanaque quirica eque isaracuareque

1Era rique micuanaja cuadishaya quirica Corintoju Yusuja cuanaja ishu, tumebaedya Acayaju dutya epuju cuanaja ishu. Isaraya micuana era. Ique Pablo. Yusura ique mepehua Jesucristoja yana atsaqui juishu, tuja inime jadya juya tibu. Timoteo ecuana tsehuequique ri eatsehue. Tura micuana isaramereyadya. 2Yusu ecuanaja Etatara, tumebaedya Ecuana Cuatsashaqui Jesucristora jida tsehue nenarucue tatseja quiyuhuebati tsehue. Tatsera inime tsapema neanishacue.

Pablora tuque nerecada atayaju naruhua cabatitsu Yusu yusurupai acuareque

3“Miquemi dyaque jida”, jadya neajacara ama Yusu, Ecuana Cuatsashaqui Jesucristoja Etataque. Tuque tuque ecuanaja Etata Yusu, ecuana tsehue jida jujacayaque ama, ecuana nime casaturajaca baecuaque. 4Yusura ecuana nime casaturajacaya ama ecuana canerecatiyaju. Jadya tibudya tuque ecuanaja peya cuana canerecatiyaju casaturataquidya. Bahuedya ecuana tuna eje bucha nime casatura aishuque, ecuana dyadi Yusura nime casaturajacaya ama tibu. 5Cristo jaque ama cuanaratu Cristo nerecaturahua; tumebaedya tunara ecuana iyacua nerecaturaya, ecuana Cristo queja ecatyatique baatsu. Arepa dyaque nerecada juya ama bucha, Cristora ecuana dyaque nime casaturaya. 6Ecuana ecuana dyaque nerecada juhua, micuanaja Cristo adeba, Satanás quejaque einajaca jadya juishu, micuana Yusura nime casaturayaque caadebati ishu. Jadya juyaju ecuana Yusura dyaque nime casaturahua. Ecuana jadya canerecatie juhua tibu, micuana ecuanaja bahuityataqui, micuana dyadi tumebae canerecatiedya juyaju Yusura nime casaturayaque caadebati ishu. 7Ecuanaratu pana ejenedya aya micuana Cristo tsehue nime aputajacayaque ama. Micuana dyadi ecuana canerecatihua bucha canerecatie juya tibu, tuque ecuana adebayadya Yusura micuana nime casaturajacayaque ama, ecuana aya bucha.

8Adebamereya micuana era yatse Asiaju eje bucha canerecatie juchineque, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Dyaque yatse canerecatichine castere ni eje bucha idutaqui. Dyaque bicueda cabutitsu eremeu bucha yatse cabatichine. Majuya bucha yatse cabatichine. 9Maju ishu cuana amena inatahua bucha yatse cabatichine. Adebachinedya tuque yatse ecuana cuitadya jutidya eje bucha cacuinanashatie jutaquique ama, Yusura cuita camadya yatse ecuinanashauque. Tuquetu Emaju Cuanaque Nityatsuranucaquique. 10Yusura yatse tsahuatsu chachanehua yatse eiyetauque. Tumebaedya tura yatse chachaneya yatse iyacua canerecatiyaju. Pana ejenedya tuque yatse aya tura yatse narudadiyaque jari, arepa yatse nerecada juya ama bucha. 11Jadyatu judadiya, yatse Yusu queja bacabacayaju, micuanara dyadi bacabaca tsahuayaque juatsu. Tumetu Yusura dutya micuanara bacaya equedya adadiya. Tura yatse tsahuadadiya. Jetiamara tunajatu Yusu yusurupai abuque. “Dyaque jida taa Yusu, tura Pablo ecatse naruhua tibu”, jadya tuna jubuque.

Eje bucha juatsu Pablo Corintoju cuacuareque ama

12Yusuja cuanaque eanita bucha anicara tsehue yatse anihua, ni eje bucha ni ijahue tsehue riyaque yahuaju. Micuana queja neri neri ecuana jadya anie juhua. Yatse yatse jida tuyu baya equedya aniya, ai yatse dyaque bahue juatsu ama, Yusura yatse jadya anie juishu tsahuaya tibu ademedya. Dyaque pureama yatse juya jadya anie juya cabatitsu. 13Dutya era micuanaja ishu huenehuaquetu ibeda ama adeba ishu juhua. Jida ejitaju adebataqui tuque. Isaratsu, cuejayaju bacatsu, tuque micuana cueyanehua era micuana cuejacara ayaque. Areque micuana pana cueyaneaje era quisarati cuejayaque eau. 14Jadya juyaju, Ecuana Cuatsashaqui Jesucristo junanucahuaju ecuana pureama jubareya peya cuana tsehue. Jadya pureamae micuana jubuque, era micuana Jesús queja catyati ishu tsahuahua tibu. Tumebaedya ique pureama jubuque, micuana era cuejahua eque anihua baatsu.

15-16Eratu adebayadya micuanara ique jida pureama tsehue ebatsauque. Jadya tibudyatu ecue inime juhua micuana ique Macedoniaju cuayara cuajinati ishuque, tumebaedya jetinucayara. Micuana cuajiti beta aatsu tuque ecue ani beta emajaca ejuu Yusuja quisarati cuejayaque micuana pureamatura ishu. Tuequedya micuanara Judeaju cuanuca ishu etsahuanucau. 17Tume jadya ama juhua. Ique micuana queja junahuishahua ama baatsu, ¿tuque micuana era muida tsehue ama cuana jadya ahua bucha inime tupuya? ¿Micuanajatu inime juya ique “Jejee” jadya, tumeque ura nucadya “Aijama”, jadya juya bucha? 18Arepa era inime tupuyaque cuare bahue ama bucha, Yusuja quisaratitu cuaretaqui ama ni riya piji buchique. Cuarehua ama tuque riyaque quisarati. Era “Jadidyatu juya” jadya ayaquetu jadidya juya. Era “Jadya ama tuque” jadya ayaquetu jadya amadya juya. 19Jesucristo tu Yusuja Ebacuaque. Cuejachinedya micuana era tuque eje buchique. Tumebaedya micuana Silvano, Timoteo ecatsera cuejachine. Jesucristotu ni riya piji buchique cacuaretiya ama. Tuquetu yuneri cuita yunerique. Tuquetu bape bape inime tupuquique ama. Dutyatu juhua, tura quisarati iyahua eque. 20Tuque equedyatu Yusura dutya aya tura aana ahuaque. Cristo eque tu Yusu pureama ea. “Dyaque jida taa mique, Cristo eque mira aana ahua cuanaque ahua tibu”, jadya tuque ecuanaja Yusu abahue. 21Yusura cuitadya ecuana Cristo tsehue nime aputashajacaya ama, ecuana camadya ama, micuana tumebaedya. Tura cuitadya ecuana mepehua tujaque juishu. 22Yusura tuque ecuanaja cuadishahua tuja Espíritu cuitadya tujaque adeba ishuque, ecuana aiju ebacani cahueneti bahue bucha ecuana jaque jadique adeba ishuque bucha. Ecuanara ai bijida baatsu icueneta tsujetya riya piji au tupuju bacue tsujetyatilla jadya eau bucha, jadya bae tuque ecuanaja Yusura tuja Espíritu cuadishahua, tupuju dutya tura ecuana tyacara ayaque tyadadi jadya ishu.

23Yusuratu adebaya era micuanaja ishu yunerique hueneyaque. Ique Corintoju cuachineque juatsu, riya micuana era nereda atiquena juchine. Jadya tibudya cuama jari. Ique jutitsu micuana peya inime amerecarama aya. 24Casada tsehue ama micuana ejenemerecara aya micuanaja ejenetaquique. Iyacua micuana jida Jesús queja nimee. Jadya ama bucha micuana dyaque pureama juya ama. Dyaque pureama juishuque micuana tsahuacara aya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index