Search form

2 Corintios 1:12

Eje bucha juatsu Pablo Corintoju cuacuareque ama

12Yusuja cuanaque eanita bucha anicara tsehue yatse anihua, ni eje bucha ni ijahue tsehue riyaque yahuaju. Micuana queja neri neri ecuana jadya anie juhua. Yatse yatse jida tuyu baya equedya aniya, ai yatse dyaque bahue juatsu ama, Yusura yatse jadya anie juishu tsahuaya tibu ademedya. Dyaque pureama yatse juya jadya anie juya cabatitsu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index