Search form

2 Corintios 11:21

21Ique bacue bisuhua micuana jadya bae aishu. Casadama juatsu peya jida tsehue bau, jutaquiju taa ique dyaque casadama juhua micuana tsehue.

Cuejajacaya ama tunara micuana tuna cuitadya jutidya eje bucha juhuaque. Casumiti tu inimema cuana jaque. Jadya ama bucha era dyadi micuana cuejayadya ique Yusu mere juyaque, eje bucha juhuaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index