Search form

2 Corintios 12:9

9Quemitsa quimisha Ecuana Cuatsashaquira ahua: “Secaya ama mique jidamaque inime cuana. Jadya ama bucha narujacaya ama mique era iyuhue tsehue. Riyaque camadya tuquemi sareyaque. Mique casadama cabatiyaju, ecuetu aniya mique dyaque casa tyaishuque”, jadya Yusura cueja cueja achine. Tume tuja ique uje jarasha ishu ebacaajeuquedya jutidya, pureama jutidya juya. Cristora ique dutya huecaca casaturaya tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index