Search form

2 Corintios 2:15

15Pae cuanara Yusuja bijidaque muru ijimedaque pahua bahue jucuare bucha, tumebaedya ecuana Cristoja biji eque aniya baatsutu Yusura tuja biji eque baya. Huani etsapetanau bucha dutyaja jiru ishu, tumebaedyatu ecuana eque Cristoja quisarati dutya bahue ejudadiu, Yusu queja judirushabuque cuanaque, tumebaedya ijahuaja etiquiju judirubuque cuanaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index