Search form

2 Corintios 7:9

9Yusu cahuaitishahuaque caadebatitsu micuana peya inime juchine. Jadya cabatitsu micuana inime cacuaretichine, Yusura ecuana amerecara aya bae. Jadya tibudya ique pureama juya, micuana peya inime juchine baatsu ama, micuana inime cacuaretichine baatsu. Jadya tibutu jidadya juchine ecue tumeque quirica cuadisha ishu. Tumeque quirica cuadishatsu micuana ni riya piji buchique yuamaturachine ama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index