Search form

Hechos 26:7

7Dutya jujeri israelita cuanaratu ejeneya Yusura dutya emaju cuanaque chacha nityatsuranucabuqueque. Peadya tunca beta earacana Israelja ebacua cuanaque eque ejuracana cuanaratu jadique ejeneya. Jadya tibudyatu ecuana israelita cuanara Yusu muijacaya ama. Huecada tupu, meta tupu jadya tuque ecuana merejacatsu ama mereya. Amena iyacua, ecuari Agripa, riyaque israelita cuanara “Iquepa jidama juya” jadya aya, era Yusura emaju cuanaque chacha nityatsuranucabuque jadique ejeneya baatsu, —jadyatu Pablora Agripa cuejacuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index