Search form

Hechos 27:2

2Cuacuare ecuana Andramito ebuteju. Tuhua junatitsu ecuana anibutecuare cuaba ebariju. Tumeque cuaba ebaritu jaratsuraajetaqui jucuare eje uma ebute cuanaju Asia yahuaju. Tuequedya ecuana cuinanacuare ebute juque. Aristarcotu ecuana tsehue cuacuare. Tuquetu Tesalónica epu juque jucuare, Macedonia yahua juque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index