Search form

Hechos 4:26

26Ecuari cuana tuna casitatiya epu juque huaraji cuana tsehue.

Dutyara tupu inime tuputsu Ecuana Cuatsashaquique jidama aishu.

Bajejeya tuna inime Mesías Yusuja Emepeque ijahue ijahue aishu”,

jadyatu Davidra huenecuare beru.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index