Search form

Hechos 5

Ananías, Safira jadyara Yusu ijahue acara datse acuareque

1Anicuaretu Jesús queja ecatyatique, Ananías bacani. Yusu tujatu ijahue acara datse acuare. Tuja ehuanequetu Safira bacani jucuare. Uhua tatse catyati caticuare. 2Chipiru inatsu tujatu ehuaneque acuare:

—Uhua catyati aatsu chipiru inahuaque umae yatseja ishu nejaque. Ecuadisha cuanaque chipiru tyatiyaque, “Dutya etsujequi inachineque rique beya” jadya paati, —jadyapa tujatu ehuaneque acuare.

Safiratu en cuita jucuare.

Tume tujatu chipiru tyatiyaque acuare Pedro:

—Dutya etsujequi inachineque rique beya, —jadya tujatu acuare pusha pusha.

3Tumetu Pedrora yana casada tsehue atsacuare:

—¿Eje bucha juatsumi Satanásja biji eque juya, Ananías? ¿Eje bucha juatsu tuquemi Yusuja Espíritu ijahue acara aya? “Dutya etsujequi inachineque rique beya”, jadyami junaya, arepa metseja ishu ejaque iyasicuahua ama bucha. 4Ni aira buchiquemi casada tsehue micue chipiru bemereya ama. Icuenetu micuiquedya juhua yahua mira eje bucha amerecara aya eque aishu. Tuequedya etsujequi micuequedya juhua. Mique pusha pusha juhuaque tu amena jidama. ¿Eje bucha juatsu mira ecuana ijahue acara aya? Ecuana camadya ama mira ecuana pusha pusha aya, Yusu tumebaedya, —jadyatu Pedrora acuare.

5Jadya yana ayaju bacatsutu Ananías rihuicuare. Rihuitsutu majucuare. Dutya tuna Ananías eje bucha majue juhuaque bahue juatsu dyaque bajida jucuare. 6Masadamatu juticuare umae ehue ebari cuana. Junatitsu tunajatu pirurinaticuare emajuque. Piruri amena jadya aatsu tunajatu dujucuare caniju ishati ishu.

7Quimisha ura juatsutu juticuare emajuja ehuaneque juhuaque. Tuquetu baecua jari jucuare yahuique majuhuaque. 8Pedroratu bacaduratsacuare:

—Beru beru pijitu Ananías junahua metse uhua catyati catitsu chipiru inachineque tyara. ¿Tura chipiru behuaquetu dutya metsera inachinequedya?

—Jejee. Tura mique tyanahuaquetu dutya yatsera chipiru inachinequedya juhua, —jadya tujatu pusha pusha quemitsacuare.

9—¿Eje bucha juatsu tuque metseja jadya inime juchine? ¿Eje bucha juatsu tuque metse Yusuja Espíritu ijahue acara aya? Petacue, micue ahue majuhuaque papara cuahua cuanaque juetibareyaju. Mique tunarami papatinucayadya, —jadya tujatu acuare.

10Muya jutidyatu rihuicuare epuna majunuca ishu Pedroja yacuaju. Tudyatu nubidirucuare ehue ebari cuana. Nubidirutsu tuna badirucuare epuna emajuque. Tume tunajatu epuna emajuque dujunucacuare caniju ishati ishu, yahuique eisha jiruru cuita nucadya. 11Jesús queja dutya ecatyati cuanaque, tumebaedya peya cuana peya queja epu ebariju cuanaque jadya tuna bahue jucuare Ananías, Safira eje bucha juhuaque. Bahue juatsu tuna dyaque bajida jucuare, tuna dyadi Yusura tumebaedya eauju.

Jesúsja ecuadisha cuanara Yusuja casa bamerecuareque

12Ecuadisha cuanaratu Yusuja casa tsehue Jerusalénju acuare jetiama ni ejeque ecuitaja ataquique ama. Inime tillaqui tunajatu acuare tunara tunaja yacuaju ayaque baatsu. Dutya tuna Jesús queja ecatyati cuanaque casitati bahue jucuare Yusuja etare ehueji quinida emaque “Salomón Adeba Ishuque” bacaniju. 13-14Umanaajecuaredya jutidyatu Jesús queja ecatyati cuanaque. Ecuita, epuna jadya tuna tuaqueja catyaticuare. Jadya juyaque tuna peya cuana tsehue casitatinicuare. Dutya jujeri Jerusalénju cuanaratu jida quisarati acuare Jesús queja ecatyati cuanaja ishu, arepa tuna tuaqueja nimee ama cuana tsehue casitati ishu bajida jucuare ama bucha. 15Jesúsja ecuadisha cuanaratu chachanecuare ujejeda cuanaque Yusuja casa tsehue. Pedro cuetiyaque bahue juatsutu ecuita cuanara tunaja ata ujejeda cuanaque epu patya ediji cuanaju cuinanshabarecuare. Tuhua tuna ujejeda cuanaque huesa ishu cuanaju jarabarecuare. Tuque cuetiyaju tuja aputa tuna dyaque eque cuetitsutu ujejeda cuanaque chacha jubarecuare. 16Jerusalenjutu ecuita cuana juna bahue jucuare japadama epu cuana juque. Bebarecuare tuna ujejeda cuanaque Pedro queja. Tumebaedya tuna becuare ijahua cuanara quijahuatishaya cuanaque. Dutya tujatu ecana chacha amerecuare Yusuja casa tsehue.

Jesúsja ecuadisha cuanaque jidama ujeda ujeda atacuareque

17Pae dyaque muidaque, saduceo cuana jadya tuna dyaque cahuaiticuare, ecuita cuanara tunara cuejayaque ebacauque, Ecuadisha cuanaque jutidya tunara ijacabacaya baatsu. 18Jesúsja ecuadisha cuanaque tuna inamerecuare. Etare apudaju tuna ishamerecuare, yuneri jidama ecajuchati cuana tsehue. 19Metatu junacuare Yusu tsahuaquique barepa juque etare apudaju. Junatsu tujatu pacashacuare etsecue ebari. Etare apudaju etsecue pacashatsu tujatu ecana cuinanashacuare.

20—Nedirucue. Apudajudya necuacue Yusuja etareju. Tuhua necuejacue quisarati ecuita cuana Yusu queja eje bucha judirue juishuque, —jadya tujatu Pedro ecana acuare.

21Jadya bacatsu, peya huecaca apudajudya cuita tuna cuacuare Yusuja etareju. Junatitsu tuna nubicuare. Nubitsu tuna catibuticuare Yusu queja judiru ishuque quisarati cueja. Pae dyaque muidara, tuatsehue cuanara jadya tunajatu dutya israelita emuiba cuanaque ihuaramerecuare. Dutya inime bajejequi cuanaque tunajatu ihuaramerecuare. Tume cuanaratu acuare sudaru cuana:

—Nequeticue ecana. Paje ecuanaja yacuaju Jesúsja quisarati cuejaqui cuanaque etare apudaju eisha cuanaque.

22Jadya ahuajutu sudaru cuana etare apudaju cuacuare. Tuhua junatitsu tunajatu ecana banaticuare ama. Datse batitsu tuna pae dyaque muida queja dirunucacuare.

23—Jesúsja quisarati cuejaqui cuanaquetu aijama etare apudaju. Junatitsu tuque ecuana eteriqui eyahue banatihua. Sudaru cuana tumidya eteriqui peque netiya narunaruya cuanaque. Pacashatsu ecuana nubihua. Datse ecuana ecana pana sare ahua. Dadihua ama ecuana ecana ni ejudya jutidya, —jadya tunajatu huaraji cuana cuejadirucuare.

24Jadya bacatsutu dutya huaraji cuanara dyaque cuita inime tsapecuare. Pae dyaque muidaque, Yusuja etare naruqui cuanaja huaraji, pae cuanaja huaraji cuana dutya tuna eje bucha jutaqui ama cabaticuare. Cabacaduratibarecuare tuna:

—¿Eje buchatu Jesúsja quisarati cuejaqui cuanaque juhua? ¿Eju tuna? —jadya tuna jubarecuare.

25Tuna jadya juyaju cuitatu peadya ecuita junaticuare.

—Nebacacue. Ecuita cuana micuanara etare apudaju riabarepa ishamerechine cuanaque tuna Yusuja etareju. Jesúsja quisarati bahuitya tuna juya, —jadya tujatu huaraji cuana acuare.

26Jadya bacatsutu Yusuja etare naruqui cuanaja huaraji cuacuare enaruqui cuana tsehue Jesúsja ecuadisha cuanaque jiteque. Inamerenucacuaretu ecana. Jadya ama bucha tunajatu ecana ujeda acuare ama, ecuita cuanara tumu tsehue eiyeuque bajida juatsu. Tume tunajatu eje bucha tsehue ama dujucuare huaraji cuana ecasitatiju. 27Jesúsja ecuadisha cuanaque tunaja yacuaju junatihuaju tuna pae dyaque muidara isaracuare:

28—Ecuanara micuana “Nebahuityajacacue ecana Jesúsja quisarati” jadya achine. Jadya ama bucha micuanara ecuana bacaya ama. Ecuejajacauque, micuana cuejaajeyadya jutidya. Dutya jujeri Jerusalénju cuanara amena bacachine riyaque quisarati. Ecuanarapa Jesús iyemerechine jadya aatsu micuanara ecuana jucha metse amerecara aya, —jadya tuna pae dyaque muidara acuare.

29Tumetu Pedrora, peya cuana Jesúsja ecuadisha cuanara jadya acuare:

—Ecuita cuanara cuatsashayaque, Yusura cuatsashayaque bucha ama tibu, jutaquiju ecuana Yusura cuatsashaya eque jutaqui, ecuita cuanara cuatsashaya eque ama. 30Micuanaratu Jesús curusuju tatamerechine. Jadya iyemeree tuque micuana amerechine. Yusura bacue nityatsuranucachine emajuque. Ecuanaja baba cuanara muicuareque Yusuratu chacha nityatsuranucachine. 31Tumequetu Yusura iyacua iyahua huaraji dyaque inime metseque. Iyacua tu tuque emuitaju Yusuja jida eque amaca. Jesús tu Ecuana Cuatsashaquique. Tuque tu Ecuana Inajacamerequique. Jadyatu Yusura ahua, tura Israel eque ejuracana cuanaque inime cacuaretishacara aya tibu. Turatu israelita cuana Jesús queja catyatishamerecara aya, tunaja jucha cuana apupasha ishu. 32Ecuanaradyatu dutya riya cuanaque pana adeba aya. Jadya tibudya micuana ecuanara jadya cuejaya. Yusuradyatu tuja Espíritu cuita tura cuatsashaya eque juya cuana queja amereya. Tumeque Espirituradya ecuana dutya riya ai cuana cuejamereya, —jadya tuna Pedrora acuare.

33Huaraji cuanatu jadya bacatsu cahuaiticuare dyaque. Ecuadisha cuanaque tuna eje buchadya iyecara acuare. 34Tumetu peadya tuna ducuque netitsuracuare. Tuquetu Gamaliel bacani jucuare; inime cuana bajejequique tu jucuare. Tumequetu fariseo jucuare, israelita cuanaja cacuatsashati bahuityaquique. Dutyaja emuitu jucuare. Tuquetu tuatsehue huaraji cuana tsehue quisaraticuare:

—Ecue ata cuana, pacuinana yaratupu ecuanaja yacua juque riya Jesúsja quisarati cuejaqui cuanaque. Ecuana cama nequisaratira jari, —jadya tujatu ecana acuare.

Tume tunajatu quisarati cuejaqui cuanaque tuhuaque cuinanashacuare. 35Tuna cuinanahuajutu Gamaliel quisaratinucacuare:

—Israel juque huaraji cuana, nebacacue ique. Pana tupu inime neara inime tsapema riyaque ecuita cuana ecuanara eje bucha acara ayaque. 36Neadebara ecuita Teudas bacani eje bucha jucuareque. Quisaraticuaretu “Ique dyaque inime metseque. Nebacacue era cuejayaque camadya”. Jetiama tuna tuatsehue junenicuare, tura quisarati cuana ayaque baca juyaque. Pushi ciento tuna tuatsehue casitaticuare. Jadya ama buchatu masadama iyetacuare. Tuque majuhuajutu dutya tuatsehue junenihua cuanaque tsapetanaterecuare. Judiruterecuare ecana tunaja etare cuanaju. Tura dutya acara ayaque aputaterecuare. 37Tuequedya peya aninucacuare Judas bacani. Tuquetu Galilea juque jucuare. Roma juque enaruquira ecuita cuana piyebamereyaju turatu jetiama ecuita cuana tuatsehue junenishacuare tuja quisarati bacamereyaque. Tuequedya tumeque tumebaedya iyetananucacuare. Tuque majuhuajutu dutya tuatsehue juneniya cuanaque tsapetanaterecuare. 38Jutaquijudya micuana jadya aya. Eje bucha neara ama tume cuanaque Jesúsja quisarati cuejaqui cuanaque. Neinajacaradya ecana. Nenerecaturara ama ecana. Tunara eje bucha ayaque ni tunaja casa tsehuequedya jutidya, tumetu dutya tunara acara ayaque teredadiya. 39Yusuja casa tsehue ni tuna aya, eje bucha aputashae ni tuque ecuana ama. Yusu tsehue cuita di taa ecuana ecatiu ecuanara yuamaturacara ayaque juatsu. Muda tu Yusu tsehue catuputi ishu, —jadya tuna Gamalielra cuejacuare.

Dutyaja tupu tunajatu inime jucuare Gamalielra quisarati ahua eque. 40Ihuaramerenucacuare tunajatu ecuadisha cuanaque. Eiyemereuque, tunajatu ecana catsamerecuare jutidya. Catsacatsa amena aatsu tunajatu ecana acuare:

—Necuejanucaume ni ejeque buchique Jesúsja quisarati.

Jadya aatsu tunajatu ecana inajacamerecuare. 41Cuinanatsu tuna dyaque pureama jucuare.

—Yusutu ecuana tsehue dyaque jida juhua. Canerecatihua ecuana, ecuana Jesús queja nimee juya tibu. Turatu adebahuadya ecuana canimehuallati nimeque ama, arepa ecuana canerecatiya ama bucha, —jadya tuna jucuare.

42Ecuadisha cuanaratu Jesúsja quisarati cuejajacacuare ama. Bahuitya bahuityanicuare ecana Yusuja etareju, etare cuanaju jadya. Cuejajacacuare ama tuna Jesús Mesiasque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index