Search form

Colosenses 3

Cristo pureamatura ishu ecuana anitaquique

1Jesucristo queja catyatihuaju micuana iyacuanetanahua. Tuque majuhuajutu Yusura anishanucahua. Iyacuatu tuque muidaque eaniquiju aniya Yusuja jida eque amaca. Jadya tibudya Cristo eje buchadya pana adebacara ebari neacue. 2Amena micuana iyacuanetanahua tibu, Cristo eje bucha pureamatura aishuque inime tupuqui neacue. Riyaque yahua juque inime tsapequi neaume, Cristo cuita camadya. 3Emajuratu jidama inime ishu baya ama riyaque yahua juque; jadidyatu micuanara dyadi jidama inime ishu baya ama riyaque yahua juque aiju. Cristo tsehue ecadutyati tibu, Yusura micuana naruya. 4Micuanaja yuequedyaque inime jidamaquetu iyacuanetanahua, Cristo tsehue ecadutyati aniya tibu. Tuque eje tupu junanucayaju ecuana dyadi ecuana tuatsehuedya junanucabuque. Tuquetu dyaque jidaque; ecuana ecuana tuque baedya jubuque.

Beru ecuana anihua bucha aninuca ishuque ama

5Necacasaticue micuana beru anihua bae aninuca ishu ama. Ai mudaque iyehua buchique tume. Nejaraquereume micuanaja caquemitiqueremaque. Nebijiseriume jadique. Asicadaque inime tupuqui neaume. Bisutadaque inime tupuqui neaume. Eje bucha bisu cuana apusha jadya nejuume aiqui jucara juatsu. Riyaquetu Yusura dyaque jidama baya. Dutya riya cuanaque inime ri cueya cueya cuana muiya buchique nucadya, Yusu camadya emuiuque. 6Tuquetu dyaque cahuaitiya jadya anie juya cuana tsehue, tura amereya eque ama juya tibu. Canerecatishabuque tujatu ecana. 7Icuene micuana anihua jidamaque acaraque bijiseri tsehue. Eje bucha ajacataqui ama tuque micuana bahua.

Cristoja biji eque ani ishuque

8Iyacua micuana beru jucuare bae nejujacacue. Necahuaitiume. Cahuaitira nebareume peya cuanara ujeu bayaju. Peya jidama au inime tupuqui neaume. Peya eje bucha jumaquedya jutidya peya cuana queja cuatsabiji neaume. Cuatsabiji neaume bisutadaque ni cueja pidya. 9-10Pusha pusha jutidya necatiume peya cuana tsehue. Iyacua micuana micuana icuene jucuare bae ama juya. Amena tuque micuana ijehuehua beruque inime tupu cuana. Yusura tuque micuanaja inime tupu cuana cuaretsu iyacuanehua. Camisa siri jutuyaque jidama baatsu ijehue, iyacua tsehue cajututi jadya ecuana jubahue; tumebaedya micuana aniya iyacuaque inime tsehue, beruque inime ijehuetsu. Jadya iyacuaneajee tuque ecuanaja inime tupu Yusura aya, tujaque bucha juishu, tuque pana adebaaje aishu.

11Iyacuaque inime tupu anitsu tuque ecuana jidama ama inime baya israelitaque, israelitaque ama; israelita cuanaja bahue ecuita huitu biti ecatubumeretique, catubumeretimaque; peya yahuaju anapeque; maqueique; tsujema mere juyaque, jadya ama juatsu chipiru metseque. Inime tupuqui neara Cristo queja ejeque ecatyatique, catyatimaque jadique camadya. Cristora ecuana dutya tupu iyuhuee baya. Tuquetu dutya tuja cuana tsehue.

12Micuana micuana Yusuja cuanaque. Tura micuana dyaque iyuhueda baya; tujaque juishu tura micuana mepehua. Jadya tibudya tuque pureamatura ishu neanicue. Camisa siri tacatsu iyacuaque jututsu ejuu bucha, jadidya neanicue micuanaja inime iyacua eque, beruque amena ijehuehua tibu. Canerecabati aqui nejucue. Dutya huecaca peya cuana jida tsehue nebacue. Necasumitiume; “Ai ique dyaque inimequique”, jadya nejuume. Peya cuana ujeu tsehue nebaume; jida tsehue ecana nebacue. Necahuaitiume, peyara cahuaitishacara ayaju. 13Jida tsehue peya cuana nebacue, arepa tunara micuana jidama tsehue baya ama bucha, arepa tunara micuana pereya ama bucha. Nenerecabacue tunara jidama ahuaju. Ecuana Cuatsashaqui Jesúsra ecuanaja jucha cuana tillahua bucha, ni eje tupu adebanuca ishu ama; jadidya etsuje jucara nejuume. 14Dyaquetu saretanaya ecuanaja peya cuana iyuhueda baishu. Iyuhueda peya baatsu tuque ecuana peya jacaya ama, beta esipique sirarataquima bucha. 15Peya cuana tsehue ni micuanaja dutya tupu ama inime, Cristo nebacacue, tuja micuanaja inime yuhua cama amere ishu. Tura micuana tsahuaya inime jidamaque bajeje; tura micuana yume cama nimee anishacara aya. Turatu tuja cuanaque cuita pidya bucha camadya amerecara aya, peya cuana tsehue catsahuatibare ishu. “Yusurupai mique ecuana aya, mira dutya ecuanaja ishu jida ahua tibu”, jadya neajacaume:

—Yusurupai mique ecuana aya, mira dutya ecuanaja ishu jida ahua tibu.

16Cristoja quisarati inime tupuqui neajacaume. Tuque bae nejucue. Jadya juatsu micuana bahue judadiya peya cuana tsehue Cristo pana adeba eje bucha catsahuatie juishuque. Nebahuityajacaume peya cuana tuque eje buchique. Necacasaturatibarecue peya cuana tsehue, tuja biji eque ani ishu. Jeru cuana eque Yusu pureama neacue. Tuja Espiritura jerushaya eque pureama neacue. Yusu eje buchique, tuque ai juyaque jeru neacue. Jadya tsehue yusurupai neacue; yuneri tsehue pureama neara. 17Ecuana Cuatsashaqui Jesúsja inime eque neanijacaume. Tuja biji eque nequisaratijacaume. Riyaque quisarati eque Yusu yusurupai neajacaume:

—Yusurupai mique ecuana aya, Ecuana Cuatsashaqui Jesús ecuana jiteque majuhua tibu —jadya.

Jesús queja ecatyati cuanaque eje bucha anie jutaquique

(Ef 5.22–6.9)

18Mama ecana ahuequi cuanaque, micuanaja ahue cuanara cuatsashaya equedya nejucue. Jadya micuana Ecuana Cuatsashaquira amerecara aya epuna cuana tuaqueja ecatyati cuanaque. 19Tata ecana huanequi cuanaque, jida iyuhueda tsehue micuanaja huane cuana nebacue. Micuana cuita camadya aiju inime patya necatiume. Jidama tsehuedya jutidya eje bucha cahuaiti tsehuedya jutidya ecana nebaume. 20Ebacua cuana, micuanaja tatara, micuanaja cuaara cuatsashayaju yana equedya nejucue. Micuanara Ecuana Cuatsashaquique iyuhueda baya tibu, tunara cuejaya equedya nejucue. Jadique tu Yusuja bijida. 21Tata ecana bacuaqui cuanaque, necahuaitishaume micuanara baya cuanaque, tuna ecanimehuallatishau tibu.

22Micuana etsujequi inama mere juya cuanaque, micuanaja patrón cuanara cuatsashaya equedya nejucue. Jida mere nejucue, micuanaja patrón cuanara petayaju camadya ama mere nejucue. Tunara petaya amaju tumebaedya mere nejucue. Paju ama micuanaja inime: “Ecue patrónja ique jida baishu camadya mere paju. Tura petayaju camadya casada mere paju. Tura petajacahuaju mere pajujaca”. Nemerecue ecana jida inime tsehue, micuana micuana bahuedya jadique tuyuque. Micuanara Ecuana Cuatsashaquique muitsu, tura cuatsashaya eque jucara juya tibu, jida micuanaja patrón nemerecue. 23Micuanaja patrón cuanara ai amereyaju neacue jida inime tsehue. Inime micuanaja paju: “Ecue patrón camadya ama rique mereya, tumebaedya Ique Cuatsashaqui Jesús. Jadya tibudya ecue inime eque, ecue pureama tsehue mere paju” jadya. 24Cristo tu Ecuana Cuatsashaquique neri. Tudyatu ecuanara mereyaque. Tura ecuana tsujetyabuque ecuanara eje bucha meree ahua eque. Neadebacue riyaque. Jida ni ecuana mere juya, tuyu, tume tura ecuana tyabuque jidaque tura tuja cuanaque tyaana ahuaque. 25Ecuana ni jidama mere juya, tume tura ecuana tyabuque ama jidaque. Yusura ecuana tyabuque peadya peadyara ecuanara eje bucha meree ahua eque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index