Search form

Colosenses 4:11

11Tumebaedya micuana Jesúsra isaramereya, tunara “Justo” jadya ayara. Marcos, Aristarco, Justo quimisha cuita camadya ri israelita cuana eatsehue mere juyaque. Eatsehuedya rena mere juya peya cuana Jesús queja catyati ishu, Yusu tunaja dyadi huaraji ecuari juishu. Riyaque ecuita cuanara dyaque tsahua, nime casatura jadya tunara aya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index